Strona główna POWIATY Zostań dyrektorem PCPN

Zostań dyrektorem PCPN

Prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 16 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 6 w Urzędzie Miasta przy ul. Kwiatkowskiego 1.

O stanowisko Dyrektora Zakładu Budżetowego Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci winni spełniać pewne wymagania niezbędne, jak:

 1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 1. minimum 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w tym, co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie w organizowaniu wydarzeń oraz pozyskiwania partnerów,
 2. nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 3. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem informacji zawartej w nagłówku niniejszego ogłoszenia,
 4. stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne lub nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

Dyrektorem Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli NIE MOŻE być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej w którejkolwiek ze spółek miejskich,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności zakładu.

Do zadań dyrektora PCPN będzie należało:

 1. kierowanie bieżącą działalnością jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. organizowanie działalności jednostki i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań,
 3. kierowanie gospodarką finansową jednostki i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym opracowywanie planu finansowego jednostki, dysponowanie środkami określonymi w planie oraz sporządzania finansowych i rzeczowych sprawozdań z działalności,
 4. efektywne gospodarowanie mieniem będącym w zarządzie PCPN w Stalowej Woli,
 5. sprawowanie funkcji pracodawcy wobec pracowników jednostki,
 6. współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami gminy, właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i innymi jednostkami.

Wymagane dokumenty:

 1. pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli na okres minimum 5 lat,
 2. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz),
 3. list motywacyjny,
 4. oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie świadectw pracy lub w przypadku niezakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o udzielonym urlopie bezpłatnym z art. 174 Kodeksu pracy,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 12. inne dokumenty poświadczające wymagania dodatkowe.

Wymagane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, a kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata i złożone osobiście w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 do Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, (pok. nr 6) w zaklejonych kopertach z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji) z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli”.

W ofercie należy podać adres e-mail lub numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli i na stronie: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1656-18264

www.stalowawola.pl