Strona główna POWIATY Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli
 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
  b) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  c) udzielenia pomocy finansowej w 2020r dla Miasta Tarnobrzega.
  d) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020r.
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

www.tarnobrzeski.pl