Strona główna POWIATY Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych do spraw oceny ofert

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych do spraw oceny ofert

Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39 – 400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi”, bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, w terminie do 24 lutego 2020r. do godz. 15.30. Decyduje data i godzina doręczenia formularza do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

Zgłoszenia ważne są do 31 grudnia 2020r.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące oczekiwania:

  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. przyjąć uczestnictwo w Komisji Konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Po przygotowaniu listy kandydatów na członków Komisji Konkursowych, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Zarządu Powiatu.

Zadaniem członka Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  2. zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

Potwierdzenie utworzenia składu Komisji Konkursowej będzie odbywało się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu, a także zawiadomienie danej osoby – wybranej
w skład Komisji Konkursowej.

www.tarnobrzeski.pl