Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg XXVII – sesja nadzwyczajna Rady Miasta

XXVII – sesja nadzwyczajna Rady Miasta

Zawiadamiam   mieszkańców   miasta   Tarnobrzega,   że   na dzień   20 maja  2020 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Tarnobrzega. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem       środków porozumiewania się na odległość. Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.  Przewodniczący będzie prowadził sesję z Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 32 z sali 201.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

2) w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   przekazywane   przez   Prezesa   Zarządu Funduszu   samorządom   powiatowym   w   roku   2020   na   realizację   zadań   z   zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

3) w sprawie przystąpienia Miasta Tarnobrzega do realizacji Programu „Ogólnopolska Karta Seniora ” oraz Programu „Miasto Przyjazne Seniorom”,

4) sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na   rozstrzygnięcie   nadzorcze   Wojewody   Podkarpackiego   z   dnia   27   marca   2020   r. znak P-II.4131.2.91.2020,

5) w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   odstąpienie   od   obowiązku   przetargowego   trybu zawarcia   umowy   dzierżawy   części   nieruchomości   gruntowych   oznaczonych nr   ewidencyjnymi   647/1,   673   i   710   położonych   w   Tarnobrzegu   obręb   Sobów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg,

6) w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   odstąpienie   od   obowiązku   przetargowego   trybu zawarcia   umowy   dzierżawy   części   nieruchomości   gruntowych   oznaczonych nr   ewidencyjnymi   547,   548,   422,   1346/2,   894,   888/2   położonych   w   Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg,

7) w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   odstąpienie   od   obowiązku   przetargowego   trybu zawarcia     umowy     dzierżawy     części     nieruchomości     gruntowej     oznaczonej nr ewidencyjnym 423 położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg,

8) w   sprawie   nadania   nazwy   drodze   wewnętrznej   położonej   w   Tarnobrzegu,   obręb Dzików,

9) w   sprawie   nadania   nazwy   drodze   wewnętrznej   położonej   w   Tarnobrzegu,   obręb Wielowieś,​

10) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów obręb Tarnobrzeg,

11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień   do   ulgowych   i   bezpłatnych   przejazdów   oraz   opłat   dodatkowych w komunikacji miejskiej,

12) w   sprawie   zmiany   uchwały   w   sprawie   trybu   udzielania   i   rozliczania   dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział   przedszkolny   i   placówkom   prowadzonym   na   terenie   Miasta   Tarnobrzega, trybu   kontroli   prawidłowości   pobrania   i   wykorzystania   tych   dotacji   oraz   terminu   i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,

13) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

14) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

15) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

16) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

17) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,

18) w sprawie rozpatrzenia skargi,

19) w sprawie rozpatrzenia skargi,

20) w sprawie rozpatrzenia skargi,

21) w sprawie rozpatrzenia skargi.

4. Sprawy bieżące

5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Potański

www.tarnobrzeg.pl