Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg XXV sesja zwyczajna Rady Miasta Tarnobrzega

XXV sesja zwyczajna Rady Miasta Tarnobrzega

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 26 luty 2020 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana XXV sesja zwyczajna Rady Miasta Tarnobrzega
w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki podległe Miastu. Ocena funkcjonowania instytucji zajmujących się rodzinami ubogimi i wielodzietnymi. Ocena zasad udzielania pomocy materialnej i niematerialnej wyżej wymienionym rodzinom.
 6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
 7.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
  ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Tarnobrzega,
 8.  przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych
  z mieszkańcami Tarnobrzega,
 9.  uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
  terenie Gminy Tarnobrzeg,
 10.  rozpatrzenia skargi,
 11.  rozpatrzenia skargi,
 12.  ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tarnobrzega oraz
  wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich
  pobierania,
 13.  ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych
  na terenach komunalnych Gminy Tarnobrzeg nie będących drogami
  publicznymi oraz wysokości stawek za parkowanie i opłaty dodatkowej
  oraz sposobu ich pobierania.

  7.  Sprawy bieżące.

  8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.  Oświadczenia radnych.

11.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta  Bogusław Potański

www.tarnobrzeg.pl