Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg XXIV sesja Rady Miasta Tarnobrzega

XXIV sesja Rady Miasta Tarnobrzega

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 29 stycznia 2020 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana XXIV sesja zwyczajna Rady Miasta Tarnobrzega
w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miasta Tarnobrzega za 2019 rok.
 6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
 1.  uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta
  Tarnobrzega,
 2.  uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska
  Rady Miasta Tarnobrzega,
 3.  uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 2 drzew – pomników przyrody nr rej.
  668 i 669 w Tarnobrzegu,
 4.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
  Warszawskiej, Nowej – obręb Wielowieś w Tarnobrzegu,
 5.  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 6.  zmian w budżecie na 2020 rok,
 7.  zmian w budżecie na 2020 rok,
 8.  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki,
 9.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
 10.  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta
  Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2020 rok,
 11.  rozpatrzenia petycji,
 12.  rozpatrzenia skargi,
 13.  rozpatrzenia skargi,
 14.  rozpatrzenia skargi,
 15.  rozpatrzenia skargi.

  7.  Sprawy bieżące.

  8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

  9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.  Oświadczenia radnych.

11.  Zamknięcie sesji.

         Przewodniczący Rady Miasta

                                                                          /-/  Bogusław Potański

www.tarnobrzeg.pl