Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg XXIII sesja budżetowa

XXIII sesja budżetowa

Na dzień 3 stycznia 2020 r. (piątek) na godzinę 11:00 została zwołana XXIII sesja budżetowa Rady Miasta Tarnobrzega w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/222/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019 r.,

2) zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega,

3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega,

– głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega,

4) uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2020 rok

– przedstawienie projektu budżetu,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

– odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta,

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany w sprawie wieloletniego planu   rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017 – 2020.

5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie sesji.

www.tarnobrzeg.pl