Strona główna POWIATY XVIII sesja Rady Gminy w Dwikozach – 2020

XVIII sesja Rady Gminy w Dwikozach – 2020

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XVIII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. /tj. środa/ o godzinie
12-tej
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącego rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
 7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2020-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr x/38/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
 13. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dwikozy.
 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz

www.dwikozy.gmina.pl