Strona główna POWIATY mielecki XV sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się 29 stycznia

XV sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się 29 stycznia

ZAWIADOMIENIE
XV SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
29 stycznia 2020 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu
przy ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu ”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego w skład Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Mielecki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (VI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2020 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
14. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego
        Marek Paprocki

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ms
www.powiat-mielecki.pl