Strona główna POWIATY Wsparcie w ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Wsparcie w ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy ono osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:
• Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe: był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym,nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
• Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku
• Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:
• Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
• Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Co zyskasz? 
• Otrzymasz środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności,jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

Kogo dotyczy?
• płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?
Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Co zyskasz?
• Dzięki uldze masz możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą.Jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Pamiętaj jednak, że ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r. Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.

Kogo dotyczy?
• Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?
• Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
• Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
• Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
• Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Co zyskasz? 
• Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów. Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.
Pełna  informacja dotycząca wsparcia ZUS w  Tarczy Antykryzysowej jest dostępna na stronie
https://www.zus.pl/

Wnioski można złożyć:
• drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
• za pośrednictwem poczty,
• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Wniosków nie można przekazać mailem – takie wnioski nie będą procedowane.

Telefoniczny kontakt z ZUS:
• 22 290 87 02 i 22 290 87 03 dostępne w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 (obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców)
• ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18

www.baranowsandomierski.pl