Strona główna POWIATY Wsparcie dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Wsparcie dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „(Re)start zawodowy II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, realizowany jest projekt wsparcia dla osób bezrobotnych.

 Do udziału w projekcie zapraszane są:

 kobiety i mężczyzn w wieku – 30 lat i więcej

– zamieszkujące  na terenie województwa podkarpackiego

– niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym

Urzędzie Pracy, bierne zawodowo

– posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (do poziomu ISCED 3)

– nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

 

W ramach projektu oferowane są:

– indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, w tym opracowanie IPD

– grupowe poradnictwo zawodowe,

– szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne

– 5 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym,

– wsparcie pośrednika pracy

 

Dodatkowo benefity:

– stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kompetencyjnych,

– zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi,

– zwrot kosztów dojazdu

– materiały szkoleniowe

– catering

    

Biuro projektu: ,,(Re)start zawodowy II” Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

restartzawodowy2@gmail.com

stalowawola.pl