Strona główna POWIATY Wójt Gminy Grębów z wotum zaufania i absolutorium

Wójt Gminy Grębów z wotum zaufania i absolutorium

Od obecnej kadencji, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów
i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

Podczas XXI sesji Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra przedstawił Radzie  Raport o stanie Gminy za 2019 rok. Omówił finanse, w tym wydatki budżetowe, sytuację społeczną i demograficzną, jak również przypomniał o najważniejszych inwestycjach wykonanych w roku ubiegłym. Podkreślił, że raport
o stanie gminy jest obszernym zbiorem informacji dotyczących funkcjonowania naszej gminy w takich obszarach jak np. gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska
i przeciwpożarowa, polityka społeczna, oświata, kultura, sport i rekreacja.

Zachęcał wszystkich mieszkańców do zapoznania się z treścią raportu, który jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.Raport dostał pochlebne
i pozytywne opinie Radnych, którzy podczas debaty podkreślili, że jest on kompendium wiedzy
o podejmowanych działaniach w naszej gminie.

Rada Gminy Grębów jednomyślnie udzieliła Wójtowi wotum zaufania, akceptując w ten sposób  przyjęte kierunki rozwoju gminy.

Jednym z ważniejszych punktów piątkowej sesji było rozpatrzenie przez Radę Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grębów za rok 2019, które było poprzedzone omówieniem przez Skarbnika Gminy Renatę Wilk, szczegółowych informacji z realizacji dochodów
i wydatków budżetowych 2019 roku,

Dochody bieżące planowane w kwocie 43 256 972,35 zł zostały wykonane w kwocie 43 262 730,65zł tj.100,01%. Dochody majątkowe planowane w kwocie 9 779 035,74 zł, wykonane
w kwocie 9 189 805,31 zł.tj. 93,97%

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

  • Dochody       52 452 535,96 zł;
  • Wydatki        56 492 930,57 zł;
  • Przychody      9 880 836,10 zł;
  • Rozchody           00 000,00 zł;

-wydatki majątkowe planowane w kwocie 18 389 386,25 zł, wykonane w kwocie 14 439 423,71 zł.

Reasumując zaplanowane dochody budżetu zostały wykonane w 98,89%, natomiast wydatki
w 91,49 %. Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę Grębów w roku 2019 wynikały z zakresu wykonywanych przez gminę zadań.

Po szczegółowym przedstawieniu dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok ubiegły oraz uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Rzeszowie, który pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji, jako zasadny i zgodny z prawem – Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębów absolutorium za rok 2019.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, Wójt Gminy Kazimierz Skóra miniony rok był czasem intensywnej pracy i ciągłego rozwoju. Dziękując za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślił, że to także ocena pracy wszystkich pracowników urzędu, jednostek podległych, Radnych i Sołtysów na rzecz naszej gminy i mieszkańców.

www.grebow.com.pl