Strona główna POWIATY W sprawie sytuacji na rynku pracy

W sprawie sytuacji na rynku pracy

W piątek 17 kwietnia br. odbyła się wideokonferencja minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg ze starostami województwa świętokrzyskiego, podczas której poruszono sytuację na rynku pracy w poszczególnych powiatach, w związku z wystąpieniem epidemii. Podsumowano także dotychczasowe działania, wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19, zwanej tarczą antykryzysową realizowaną przez samorządy powiatowe, a szczególnie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Z powiatu staszowskiego w wideokonferencji uczestniczyli: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Benedykt Kozieł.

Przewidziane ww. ustawą główne działania realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy to:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu art.4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników.
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 – dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020r. poz.284).
  • niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Do dnia 27 kwietnia br., Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie otrzymał 936 wniosków o udzielenie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, a także na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do tej pory z Funduszu Pracy, udzielono na podstawie ww. ustawy 235 pożyczek na kwotę 1 mln 175 tys. zł.

W powiecie staszowskim, dotychczas nie zgłoszono zamiaru zwolnień grupowych, a liczba bezrobotnych w marcu wynosiła 2 175 osób, i była mniejsza niż w lutym br.

Opracował: Jan Mazanka

www.staszowski.eu