Strona główna POWIATY mielecki W piątek e-sesja Rady Miejskiej w Mielcu

W piątek e-sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Na najbliższy piątek 24 kwietnia 2020 r. (godz.17.00) zaplanowano XX sesję Rady Miejskiej w Mielcu. W związku panującą w Polsce i na świecie pandemią koronawirusa, po raz pierwszy sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy obrad połączą się ze sobą za pomocą aplikacji  dającej możliwość zdalnego trybu obradowania i głosowania. Tak jak do tej pory obrady mieleckich rajców będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej miasta z wykorzystaniem platformy e-urzad (https://eurzad.um.mielec.pl/esp/transmisje/player)

Podczas sesji pod głosowanie radnych trafią projekty uchwał złożone z inicjatywy prezydenta Mielca dotyczące m.in. określenia warunków zwolnienia od ponoszenia miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Mielec, a także wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mielcu:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa.
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

www.mielec.pl