Strona główna POWIATY Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. Powstaną dwa nowe Osiedla w Gminie Połaniec

Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. Powstaną dwa nowe Osiedla w Gminie Połaniec

Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju mieszkalnictwa na obszarze gminy, w szczególności w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego to cel funkcjonowania samorządu terytorialnego, który  tworzy możliwie jak najlepsze walory użytkowe zamieszkania, działalności gospodarczej, usług społecznych, komunalnych, administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Gmina pełni wiele ról w zakresie mieszkalnictwa, dlatego powinna prowadzić działania także na tej płaszczyźnie.

            Samorząd Połańca realizuje zadania również i w tym kierunku, tym bardziej, jeśli są to zadania własne gminy, jak uzbrojenie terenów pod budownictwo i  budowanie dróg. Dobrym tego przykładem jest obecna inwestycja na terenie Gminy Połaniec w miejscowości Winnica, gdzie znajdują się nowe tereny przeznaczone pod zabudowę, z czym wiąże się budowa dróg, ciągów pieszych i budowa sieci mediów, wody, ścieków itp.


To właśnie tutaj na malowniczym terenie, na wzgórzu, przy lesie  w sąsiedztwie Kopca Kościuszki i góry Winnej zaplanowano pod realizację osiedla domów jednorodzinnych, wolnostojących i budynków gospodarczych.  Uchwalonyi uzgodniony z mieszkańcami Plan Miejscowy przewiduje możliwość budowy nowych osiedli mieszkaniowych. Wg uchwalonego Planu Miejscowego na tym obszarze może powstać ok. 80 domów.

Staraniem Gminy pozyskano część środków zewnętrznych z programu  Dróg Samorządowych.8 listopada 2019 roku podpisana została  umowa z Firmą Z.P.U.H „STABIL” dotyczącą budowy dróg w Winnicy wraz z całą infrastrukturą techniczną. Dzięki tej inwestycji powstaną nowe drogi dojazdowe, ciągi piesze, kanalizacja i oświetlenie. Obecnie trwają zaawansowane prace. Ostateczny termin realizacji zaplanowano na 30.09.2021 rok.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę dróg o nazwach VKU2 i VKU14 (Zakres B) wraz z odwodnieniem oraz infrastrukturą techniczną. Przed realizacją zadania teren tej inwestycji był niezagospodarowany, porośnięty trawą, roślinnością krzewiastą oraz pojedynczymi drzewami. Na tym terenie występują podziemne sieci: ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, energetyczna jak również możliwość podpięcia sieci gazowej.

Budowa dróg pozwoli na zagospodarowanie terenu na cele budownictwa mieszkaniowego, zapewniając dojazd do nowopowstałych zabudowań, które w przyszłości powstaną na tym obszarze. Budowa przedmiotowych dróg jest niezbędna z uwagi na potrzebę poprawy organizacji ruchu, dostępność komunikacyjną, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, jak również rozwój gospodarczy i turystyczny regionu.

Droga VKU2 będzie jednojezdniowa, dwupasmowa i dwukierunkowao długości 207,15 m, pobocza utwardzone zostaną kruszywem, powstaną chodniki. Droga VKD14 również będzie drogą jednojezdniową, dwupasmową i dwukierunkowa o długości 68,82 m, gdzie pobocza zostaną utwardzone kruszywem i powstaną chodniki. W skład uzbrojenia terenu wchodzą: oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał teletechniczny.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę dróg wraz z odwodnieniem oraz infrastrukturą techniczną tj. sieciami oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego. Budowa dróg pozwoli na zagospodarowanie terenu na cele budownictwa mieszkaniowego, zapewniając dojazd do nowopowstałych zabudowań  i do zabudowań, które w przyszłości powstaną na tym obszarze.

www.portal.polaniec.eu