Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg UWAGA. Upływa termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

UWAGA. Upływa termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw upływa 30 czerwca 2022 roku

Wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. Można to zrobić osobiście, w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pocztą lub za pośrednictwem Internetu. Warto się pospieszyć, bo za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary grzywny.

Tymczasem według danych na kwiecień 2022 r., do bazy CEEB wpłynęło 1504 deklaracji z Tarnobrzega i dotyczą one zaledwie 23 proc. punktów adresowych.

Czym jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Taka wiedza
i sporządzana na jej podstawie mapa emisyjności pomogą w walce ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia.

Co zawiera deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5, przesłać pocztą lub przez Internet za pośrednictwem strony https://www.zone.gunb.gov.pl. Ważne: aby skorzystać z tej formy zgłoszenia, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód.

Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych (formularz A) i niemieszkalnych (formularz B) dostępne są na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5.

Dodatkowych informacji na temat składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można uzyskać na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub telefonicznie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska, tel.: 158226570 wew. 246, 263.

tarnobrzeg.pl