Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Uwaga, upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia służącego...

Uwaga, upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia służącego rozwojowi sportu

Informacja

Prezydent Miasta Tarnobrzega przypomina, że w dniu 15 września 2022 r. (czwartek) upływa termin składania wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji na realizację przedsięwzięcia służącego rozwojowi sportu (w trybie ustawy o sporcie).

Pisemny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie. Za datę jego złożenia uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualny wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla podmiotu (w przypadku prowadzenia ewidencji przez Prezydenta oświadczenie o aktualności danych w rejestrze na dzień złożenia wniosku);
  2. statut;
  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie której dotyczy wniosek;
  4. informację o dysponowaniu bazą sportową niezbędną do realizacji przedsięwzięcia.

Do wniosku należy załączyć również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

Podstawa prawna:

Uchwała NR XXXI/335/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu.

tarnobrzeg.pl