Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Uwaga. Pilny komunikat o czasowym ograniczeniu dostępu Interesariuszy do budynku przy ul....

Uwaga. Pilny komunikat o czasowym ograniczeniu dostępu Interesariuszy do budynku przy ul. Mickiewicza 7

Szanowni Państwo,

Od dnia 13 października 2020 r. do 23 października 2020 r. wprowadza się czasowe ograniczenie w bezpośredniej obsłudze Interesantów w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, zwanym dalej „Urzędem”, polegające na wykonywaniu zadań przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów Dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7.

Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania:

1 ) do rejestracji stanu cywilnego;
2 ) do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3 ) do potwierdzania profilu zaufanego;
4 ) do odbioru (po uregulowaniu ewentualnych należnych opłat):
a ) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
b ) tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy;
c ) dowodów osobistych;
d ) zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
5 ) do oględzin drzew lub krzewów poprzedzających wydanie zezwolenia na ich usunięcie;
6 ) do funkcjonowania Komisji wyborczej organizującej głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2021 rok.
7 ) do spraw związanych z obsługą wniosków w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
8 ) do funkcjonowania Gminnego Punktu Spisowego dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego, prowadzonego w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w „Punkcie konsultacyjnym”, zlokalizowanym w budynku przy ul. Mickiewicza 7a;
9 ) do zadania związanego z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Sielec, Sobów, Wielowieś i Zakrzów położonych w Gminie Tarnobrzeg, udostępnionego w „Punkcie konsultacyjnym” w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7a.

Sprawy, o których mowa w pkt 1-7, należy załatwiać osobiście w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7. W kontakcie osobistym interesantów z pracownikami Urzędu wykorzystywana jest bariera ochronna i odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w które wyposażeni są pracownicy Urzędu.

Nie ma możliwości dostępu Interesantów do płatności w Kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Z uwagi na montaż bariery ochronnej w przedsionku budynku przy ul. Mickiewicza 7 uprzejmie proszę, aby pracownicy wchodzili do ww. budynku tylnymi drzwiami, od strony parkingu.

UM Tarnobrzega