Strona główna POWIATY Przykłady dobrych praktyk NGO: Stowarzyszenie DOLINA KACANKI

Przykłady dobrych praktyk NGO: Stowarzyszenie DOLINA KACANKI

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” powstało 18 kwietnia 2013 roku w Wiązownicy-Kolonii. Genezą powstania stowarzyszenia była potrzeba rozwoju najbliższej okolicy i wzięcia większej odpowiedzialności za przyszłość własną i przyszłych pokoleń.

„Dolina Kacanki to stowarzyszenie, które powstało aby jednoczyć i inspirować ludzi do działania. Naszą misją jest budzić do aktywności i sprawiać, aby ludzie uwierzyli, że mają wpływ na rzeczywistość. Dolina Kacanki to ludzie i wyjątkowe miejsce na ziemi, razem sprawiamy, że łączy nas nie tylko rzeka, ale działanie dla dobra wspólnego” – to nasza misja.
Nasza organizacja nie zawęża się tylko do jednej wioski, ale swoim zasięgiem obejmujemy
całą Dolinę Kacanki, która zasługuje na lepsze poznanie i dbałość o zachowanie jej unikatowych walorów. Nasza rzeka leży w obszarze Natura 2000 i jest wyjątkowym
miejscem w powiecie staszowskim i województwie świętokrzyskim. Jednym z podstawowych celów naszego stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja społeczności
tu mieszkającej. Rokrocznie organizujemy EKO FESTYN i rajd rowerowy Tour de Kologne.
Dzięki nam setki dzieciaków podnosi wiedzę o naszej historii i przyrodzie oraz zdobywa liczne nagrody.
Główne działania organizacji są oparte są o 4 filary:

  • Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa lokalnego (historycznego i przyrodniczego).
    •   Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej.
    •   Wzmacnianie, integracja i aktywizowanie środowiska lokalnego (grupy nieformalne,
    sołectwa, lokalne organizacje pozarządowe).
    •   Ekonomizacja i rozwój organizacji (fundraising, odpłatna działalność statutowa, szkolenia innych podmiotów, turystyka, wioska tematyczna, promocja trzeciego sektora).

Stowarzyszenie swoje cele w zakresie zachowanie i popularyzacja dziedzictwa historycznego i przyrodniczego realizuje poprzez zbieranie archiwaliów wśród lokalnej społeczności (opowieści, zdjęcia, dokumenty, przedmioty) oraz prowadzenie kwerend w archiwach, muzeach i kancelariach parafialnych. Działania te mają charakter ciągły, a ich efektem jest robocza wersja historii parafii i kilku okolicznych wiosek. Poza tym organizacja dysponuje bardzo licznym materiałem źródłowym, który potrzebuje skatalogowania i opracowania do dalszego wykorzystania.
Stowarzyszenie bierze udział w programie realizowanym przez Ośrodek Karta, dotyczący
archiwów społecznych. Ponadto, każdego roku, dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia,
zostaje wykarczowany i oczyszczony fragment starego cmentarza z początków XX wieku.
W ramach odpłatnej działalności statutowej stowarzyszenie wydało „Przewodnik
turystyczny po Dolinie Kacanki”, gdzie opublikowaliśmy elementy historii regionu, turystyki i ochrony przyrody. Stowarzyszenie wsparło także grupę nieformalną, która w ramach lokalnego FIO zebrała, opracowała i wydała album starych zdjęć. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstała broszura z historią szkolnictwa i szkoły z terenu Wiązownicy-Kolonii.

Dużym echem w lokalnym środowisku odbił się projekt „Nowe życie starej szkoły”. W ramach działań został zagospodarowany teren wokół szkoły, wydano broszurę, przeprowadzono warsztaty kaligrafii, pisania gęsim piórem, stalówką, lakowania listów.
Zorganizowano także wystawę starych zdjęć. Działania obejmowały także adaptację dawnej sali lekcyjnej oraz odnowienie sprzętów szkolnych, które posłużyły do żywej lekcji
kaligrafii, czerpania papieru i poznania wyjątkowej historii tego budynku, który
powstał w 1909 roku. Celem głównym inicjatywy było ożywienie i uratowanie wyjątkowego budynku oraz ukazanie walorów historycznych i kulturowych naszego regionu.
Dobrem wspólnym jest nie tylko nasza szkoła, która łączy pokolenia, ale głównie poczucie
dumy z własnej historii i praca na rzecz jej uratowania. Projekt został dofinansowany
przez Fundację Orlen w ramach programu grantowego „Moje miejsce na ziemi”.
Stowarzyszenie ogłosiło także zbiórkę publiczna na ratowanie starej, drewnianej
szkoły, która będzie trwała do końca 2019 roku. Organizacja zamierza podobną
zbiórkę ogłosić także w przyszłym roku. Co ważne, w 2020 roku Wiązownica-Kolonia
będzie obchodzić 765 rocznicę pierwszej, udokumentowanej wzmianki historycznej.
Z tej okazji stowarzyszenie zamierza wydać książkę z historią wsi i najbliższej okolicy.
Organizacja zamierza zdecydowanie włączyć się w kampanię 1% i pozyskać dodatkowych,
kluczowych darczyńców.

Tworzenie przyjaznej przestrzeni, wzmacnianie i aktywizowanie środowiska lokalnego członkowie Doliny Kacanki realizują poprzez działania projektowe, dzięki którym organizacja ma dofinansowanie do tworzenia przyjaznej przestrzeni dla ludzi
i wzmacnianiu potencjału społecznego.
Dolina Kacanki ściśle współpracuje z sołectwami, lokalnymi organizacjami i grupami
nieformalnymi, a efekty tej kooperacji widać gołym okiem! Przestrzeń wiejska zmienia się
z każdym rokiem: mamy murale, bulodrom sołecki, kolejne miejsca integracji i wypoczynku, siłownię wiejską. Każdego roku stowarzyszenie organizuje EKO FESTYN, którego celem jest popularyzacja ekologii, zrównoważonego rozwoju i aktywne spędzanie
wolnego czasu. W ramach imprezy prowadzane są konkursy oraz zbiórka elektrośmieci.
Od 2013 do 2019 roku zebrano blisko 10 ton elektro odpadów! Końcem wakacji Dolina
Kacanki organizuje rajd rowerowy Tour de Kologne, który popularyzuje sport, rodzinne
spotkania i walory przyrodnicze oraz historyczne naszego regionu. Przy tej okazji
stowarzyszenie współpracuje z PTTK Koło Grodzkie w Staszowie, Klub Rowerowy,
Komendą Powiatową Policji w Staszowie, Pałacem Dzięki w Wiązownicy Kolonii,
powiatem staszowskim i gminą Staszów.
Zarówno EKO FESTYN, jak i Tour de Kologne, są realizowane jako zadania publiczne
gminy Staszów.
W ramach zadania publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie utworzyło Klub Integracji Społecznej. Ma on za zadanie zaktywizowanie 12-osobowej grupy mieszkańców gminy Staszów poprzez realizację działań reintegracji
społecznej i zawodowej w utworzonym KIS. W pracy ze wszystkimi osobami zostaną kompleksowo wykorzystane instrumenty aktywnej integracji ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Zapraszamy do współpracy!

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”
Wiązownica Kolonia 90, 28 – 200 Staszów
e-mail: info@dolinakacanki.pl
tel.: 516 788 118

Zarząd stowarzyszenia: Jacek Piwowarski – prezes, Maria Swatek – wiceprezeska, Wiesław Opiat – wiceprezes, Małgorzata Skwarzec – skarbniczka, Wioletta Piwowarska – sekretarz.