Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Transmisja LXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta

Transmisja LXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta

Transmisja LXVI sesji Rady Miasta Tarnobrzega rozpocznie się w dniu 30 listopada 2022 r., o godz. 11.00 (tarnobrzeg.pl).

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjędcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5.  Analiza zatrudnienia w oświacie. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta Tarnobrzega.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu i nadania jednostce Statutu,
2)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
3)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom
powiatowym w roku 2022 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
4)  przyjęcia do realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2023-2025,
5)  przyjęcia do realizacji Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Moja zmiana szansą dla mojej rodziny” na rok 2023 r.
6)  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
7)  zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu na lata 2022-2024.
8)  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Tarnobrzega,
9)  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
10)  zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
11)  ustalenia obowiązujących w 2023 roku wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wyoskości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,
po wydaniu despozycji o jego usunięciu,
12)  powołania do składu Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega,
13)  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i diet dla przewodniczących zarządów osiedli,
14)  zmian w budżecie na 2022 rok,
15)  zmian w budżecie na 2022 rok,
16)  zmian w budżecie na 2022 rok,
17)  zmian w budżecie na 2022 rok,
18)  zmian w budżecie na 2022 rok,
19)  zmian w budżecie na 2022 rok.

  7.  Sprawy bieżące.
  8.  Odpowiedzi na interpelację, wnioski i zapytania z porzedniej sesji.
  9.  Interepelacje, wnioski, i zapytania radnych.
10.  Oświadczenia radnych.
11.  Zamknięcie sesji.

tarnobrzeg.pl