Strona główna POWIATY Przekazanie nowego samochodu dla OSP Ruszcza

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Ruszcza

W dniu 7 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu została podpisana umowa na przekazanie samochodu strażackiego  z napędem 4×4 w ramach projektu pn.: „Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Ruszczy – Gmina Połaniec poprzez zakup lekkiego samochodu terenowego rozpoznawczo – ratowniczego do celów operacyjnych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu: „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz MiG Połaniec Pan Jacek Tarnowski, Zastępca Burmistrza Pan Roman Adamczak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Żugaj, Radna Rady Miejskiej Pani Joanna Witek, Sołtys Ruszczy Pan Marian Machniak, Piotr Janiszewski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ruszczy, Kamil Mazur – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczy, Stanisław Walczyk – Prezes Miejsko – Gminnego Zarządu OSP RP w Połańcu, Mieczysław Ścisłowski – Komendant Miejsko – Gminnego OSP w Połańcu oraz pracownicy Urzędu MiG w Połańcu.
Zakup inwestycyjny w postaci lekkiego samochodu terenowego rozpoznawczo – ratowniczego do celów operacyjnych z napędem 4×4 jest niezbędny, posłuży bowiem poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i wpłynie znacząco na zwiększenie potencjału jednostki OSP – umożliwi jeszcze większą efektywność jej działania. Głównym celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i społecznego zaufania do służb ratowniczych, a także zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług. Zakupiony w ramach projektu lekki samochód terenowy posłuży ogółowi społeczeństwa gminy Połaniec i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego jej mieszkańców i gości (np. turystów) jak również będzie jednym z elementów wpływających na atrakcyjność gospodarczą regionu. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy Miasta
i Gminy Połaniec. Pośrednio odbiorcami projektu jest również ludność powiatu staszowskiego oraz województwa świętokrzyskiego, na terenie których OSP Ruszcza prowadzi akcje w ramach Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Nowo zakupiony lekki samochód terenowy jest wyposażony w sprzęt, który pozwoli na 
prowadzenie skutecznych akcji rozpoznawczych i ratowniczych w trudno dostępnym terenie oraz istotne wpłynie na skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, usprawni podejmowane działania z zakresu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych. Samochód usprawni czas reakcji i sprawność akcji przeciwpowodziowych
i przeciwpożarowych, sprawi, iż jednostka OSP będzie mogła szybciej docierać w trudny teren, a także do ofiar wypadków (samochodowych, pożaru, powodzi), czy też w rejony kataklizmów, dzięki czemu skutki powstałych zagrożeń uda się zminimalizować w krótkim czasie. Sprawne podjęcie akcji ratowniczych pozwoli przede wszystkim na ograniczenie liczby osób, które poniosły śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku ww. zagrożeń.
Zakupiony w ramach projektu lekki samochód terenowy zapewni utrzymanie pełnej gotowości i sprawniejsze podejmowanie akcji przez druhów OSP. Lekki samochód terenowy będzie praktycznym i pożądanym wsparciem technicznym dla miejscowych druhów stojących na straży ludzkich domostw, mienia, bogactw kulturowych, a niekiedy ratujących ludzkie zdrowie i życie.
Całkowita kwota kosztów projektu: 153 400,00 zł
Wydatkowana kwota wkładu własnego Gminy Połaniec 93,48%: 143 400,00 zł
Wydatkowana kwota wsparcia z Samorządu Województwa 6,52%: 10 000,00 zł
www.portal.polaniec.eu