Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Projekt Bezpieczna Kobieta

Projekt Bezpieczna Kobieta

Program  prewencyjny skierowany do mieszkanek Tarnobrzega realizowany przez Tarnobrzeską Radę Kobiet.

Celem głównym projektu jest  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa kobiet, zapoznanie  z zasadami  postępowania  w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej.

Cele szczegółowe Projektu obejmują takie zagadnienia, jak:

  • zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi obrony koniecznej
  • zapoznanie z prawnymi i psychologicznymi aspektami samoobrony kobiet (asertywność, pewność siebie, panowanie nad stresem, ocena sytuacji , wzywanie pomocy)
  • prewencja napaści, kradzieży, zgwałcenia (rozpoznawanie zagrożeń, unikanie miejsc niebezpiecznych, zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym, wczesne dostrzeganie sygnałów o zbliżającym się niebezpieczeństwie, widzenie peryferyjne)
  • handel ludźmi (żebractwo, wyjazdy zarobkowe, sprzedaż narządów, domy publiczne, handel dziećmi), instytucje (Interpol, Europol, Itaka)
  • pierwsza pomoc przedmedyczna (resuscytacja i reanimacja, pozycja boczna bezpieczna, zabezpieczenie złamań i ran otwartych, oznakowanie miejsca zdarzenia)
  • bezpieczeństwo  w związku przemocowym i gdzie występuje uzależnienie od alkoholu (podstawowe zasady)
  • postawy, pozycje ciała i zachowania bezpieczne w sytuacji zagrożenia i ataku ze strony zwierząt (atak na człowieka, atak na inne zwierze)
  • zachowania  na drodze, jak unikać sytuacji niebezpiecznych dla kobiet,  obowiązujace zasady przeprowadzania kontroli drogowej,  jazda na suwak, tunel życia
  • Nabycie  podstawowych umiejętności   z zakresu samoobrony ( podstawowe techniki, poznanie tzw. miejsc wrażliwych, wykorzystywanie posiadanych przy sobie przedmiotów takich jak klucze, okulary, torebka książka, parasol.

 

Program realizowany będzie w formie zajęć teoretycznych, na których omawiane będą min. przepisy prawa, Niebieska Karta, przepisy ruchu  drogowego, przestępstwa internetowe, zagadnienia prewencyjne     i psychologiczne oraz zajęć praktycznych  z zakresu samoobrony i pomocy przedmedycznej

Program realizowany jest  przez okres 5 tygodni (wrzesień-październik 2022) w liczbie 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych dla grupy 30 osób, 24 godziny zajęcia praktyczne  z instruktorami w serii 4 x 3 godziny  dla dwóch grup 15 osobowych.

Zajęcia prowadzić będą eksperci z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, psychologii, doświadczeni funkcjonariusze służb mundurowych będący instruktorami  w dziedzinie samoobrony, kurator sadowy oraz behawiorysta i przewodnik psa.

tarnobrzeg.pl