Strona główna POWIATY Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie już wypłaca pierwszą pomoc poszkodowanym...

Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie już wypłaca pierwszą pomoc poszkodowanym osobom niepełnosprawnym z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek – Moduł III

Zostały już rozpatrzone pozytywnie pierwsze wnioski o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III. Nowy program pomocowy jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ruszyła I transza wypłaty pomocy.

Wsparcie skierowane jest do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.

Z programu skorzystają też niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Aplikacje można składać od 10 kwietnia 2020r. do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do miejscowego centrum pomocy rodzinie. O wypłatę mogą starać się nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia – w imieniu tych osób – ich opiekunowie. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Ewentualne informacje dotyczące programu można uzyskać u pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Tel. 15 866 50 77, 15 864 30 58 (w godz. 8.00-15.00) lub stronie internetowej pcpr.staszowski.eu.

 

www.staszowski.eu