Strona główna POWIATY Post scriptum do wideokonferencji w staszowskim LO

Post scriptum do wideokonferencji w staszowskim LO

W związku z dużym zainteresowaniem wideokonferencją, jaka odbyła się w piątek 8 maja, w Staszowskim Liceum Ogólnokształcącym, a także z licznymi pytaniami do dyrekcji LO od osób z różnych środowisk, pragniemy podzielić się kilkoma informacjami, w temacie kontynuacji tego wydarzenia.

Przebieg wideospotkania, na bieżąco śledziło średnio 295 osób. Byli to, m.in.: nauczyciele LO i pedagodzy emeryci, uczniowie, profesorowie i studenci uczelni wyższych związanych z prelegentami, pracownicy samorządowi i radni oraz przedstawiciele instytucji wojskowych, z racji wsparcia i opieki merytorycznej nad klasami wojskowymi Liceum.

Nad bezproblemowym przebiegiem wideokonferencji czuwał kierownik Biura Informatycznego w Starostwie staszowskim Piotr Wielecki, a połączenia z miejsc wygłaszania referatów, dotyczyły: Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Klasztoru Ojców Redemptorystów w Warszawie, Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Dziekanatu Zamiejscowej Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Do realizacji, w terminie trudnym do określenia, ze względu na zawieszenie w czasie ceremonii beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, pozostanie oczekiwane ,,Święto Patrona Szkoły”, w czasie którego, m.in. zaplanowano promocję pokonferencyjnej publikacji, z wszystkimi pięcioma wygłoszonymi referatami. Redakcja publikacji, do której dołączone będzie DVD z przebiegu wideokonferencji,  została już rozpoczęta.

Aktualnie, w holu Liceum prezentowana jest wystawa pt. ,,WYSZYŃSKIEGO I WOJTYŁY GRAMATYKA ŻYCIA”. Jest to dzieło Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, dla uczczenia 70. rocznicy wstąpienia na tron prymasowski Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.

W celu przybliżenia idei wideokonferencji i jej przebiegu, cytujemy obszerne fragmenty wystąpienia dyrektor Liceum Anny Karasińskiej – na rozpoczęcie wideospotkania, a także fragmenty wypowiedzi starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, podsumowujące całe wydarzenie.

          Z wystąpienia dyr. LO Anny Karasińskiej,,Dzień dobry Państwu! Otwieram wideokonferencję na temat: ,,Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, o: Kościele, Ojczyźnie i godności człowieka”. Wydarzenie to było planowane na dzień 23 kwietnia br., ale obecna sytuacja sprawiła, że konferencja odbywa się on–line. Nie ukrywam, że cała społeczność szkolna i środowisko lokalne, z radością czekało na to wydarzenie, aby razem cieszyć się z beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, oddać hołd Wielkiemu Polakowi, Patronowi naszej szkoły.

Celem dzisiejszej  konferencji jest merytoryczne i duchowe przygotowanie do beatyfikacji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bowiem mamy obowiązek oddać mu to, co mu się ze sprawiedliwie należy, a czego w tamtych czasach nie otrzymał. Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że ,,wszyscy mamy obowiązek, na nowo przybliżać Prymasa Tysiąclecia jako błogosławionego, pokazać go jako człowieka, który przyjął na siebie wielką rolę w kościele i narodzie”. Organizujemy konferencję poświęconą życiu, osiągnięciom, dziedzictwu i pamięci Patrona naszej Szkoły. Serdecznie witam: Jego Ekscelencję Biskupa Sandomierskiego dr Krzysztofa Nitkiewicza, witam Jego Magnificencję księdza profesora Stanisława Dziekońskiego – rektora Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Witam ciepło i dziękuję za przyjęcie zaproszenia Profesora Roberta Wiszniewskiego – dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, witam Księdza Profesora  Pawła Mazankę z Uniwersytetu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, witam Księdza  Profesora Romana Sieronia z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam Przyjaciela Szkoły Księdza Proboszcza Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Niekrasowie Stanisława Bastrzyka. Serdecznie witam starostę staszowskiego pana Józefa Żółciaka, wicestarostę pana Leszka Guzala, przewodniczącego Rady Powiatu pana Grzegorza Rajcę oraz radnych powiatu, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pana Grzegorza Wójcikowskiego.  

Witam Burmistrza Miasta i Gminy Staszów pana Leszka Kopcia, panią wiceburmistrz dr Ewę Kondek. Witam Dziekana Dekanatu Staszowskiego, proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja księdza kan. Szczepana Janasa. Witam Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pana Kazimierza Mądzika oraz wizytatorów, panią Annę Słoczyńską i panią Annę Sajkiewicz. Witam profesor dr hab. panią Jadwigę Sztabę i pana dr. Kazimierza Sztabę. Witam Księży, Nauczycieli, Rodziców, uczniów, sympatyków, przyjaciół szkoły oraz wszystkich Państwa uczestniczących w dzisiejszej konferencji”.

          Fragment podsumowania wideokoferencji przez starostą staszowskiego Józefa Żółciaka:   ,,Dzisiejsza konferencja miała na celu, przede wszystkim przybliżyć, jak również odświeżyć umysły nas wszystkich, o Wielkim naszym rodaku księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia, a zarazem Patronie Naszego Liceum Ogólnokształcącego, w przeddzień Jego Beatyfikacji. Po raz pierwszy kardynała Wyszyńskiego Prymasem Tysiąclecia nazwał Jan Paweł II, w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski powiedział, że „takiego ojca, pasterza i prymasa, Bóg daje raz na tysiąc lat”. Bez wątpienia ks. kardynał Stefan Wyszyński był jednym z najwybitniejszych prymasów, hierarchów, duchownych w całej historii Kościoła w Polsce. Wygłoszone przez czcigodnych profesorów referaty pogłębiły naszą wiedzę o roli, jaką odegrał błogosławiony ks. kardynał Wyszyński, w różnych aspektach życia duchowego, społeczno i politycznego naszego narodu.

Konferencja nade wszystko dała młodzieży, pogłębioną wiedzę o swoim patronie. Bowiem sylwetka patrona, jego życiorys i wartości, jakim służył, kształtuje tożsamość szkoły i wpływa na poczucie przynależności do niej, nie tylko uczniów i absolwentów, ale także nauczycieli i innych pracowników szkoły, jak również i nas wszystkich. Patron, jak dobry Anioł Stróż, wskazuje drogę i przypomina, że szkoła powinna być zakorzenionym w tradycji miejscem wzajemnego wspierania się, na drodze realizacji wspólnych celów.

          Moim zdaniem konferencja dała naszej wspólnocie odpowiedź na pytania:
1. kim jesteśmy jako wspólnota ludzi,
2. jakie wartości są dla nas najważniejsze,
3. do czego nas inspiruje życiorys patrona,
4. na ile motywuje nas do działania.

Konferencja wykazała, że Patron naszego Liceum, Błogosławiony ks. kardynał Stefan Wyszyński:
▪ po pierwsze – przypomina o wartościach i korzeniach, z jakich wyrośliśmy. Uczy szacunku do osiągnięć tych, którzy byli przed nami i zachęca do kontynuowania ich dorobku,
▪ po drugie – wskazuje drogę ku sensownej i solidarnej przyszłości. Świadectwem swojego życia uczy, że warto żyć dla innych i że szlachetne marzenia warto realizować mimo trudu i poświęcenia,
▪ po trzecie – zachęca uczniów do odkrywania siebie samych, swoich nieprzeciętnych zdolności, a także potencjału, jaki drzemie w uczącej się wspólnocie. Motywuje młodego człowieka do szukania swoich pasji i miejsca w społeczeństwie, aby był dumny z siebie tak, jak dziś dumni jesteśmy z patrona szkoły.

 Zacytuję jedną z myśli, jaką przekazał nam błogosławiony ks. kardynał Stefan Wyszyński, a która wpisuje się w naszą konferencję: ,,Wszystko to, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia. Życiu, które nadchodzi, możesz nadać głębszą treść, wartości i znaczenie. Zależy to od Twojej oceny życia i czasu, od Twojego stosunku do pracy, od szacunku do wartości ludzkich, narodowych i chrześcijańskich”.

Drodzy uczestnicy dzisiejszej konferencji, w imieniu własnym, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w Staszowie, chciałbym bardzo gorąco podziękować Waszej Ekscelencji ks. Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Sandomierskiej za słowo wprowadzenie na dzisiejszej konferencji. Jego magnificencji ks. prof. dr hab. Stanisławowi Dziekońskiemu, rektorowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, za wygłoszony referat pt. „Wychowanie społeczne w nauczaniu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Ks. prof. dr hab. Pawłowi Mazanka za wygłoszony referat pt. „Czego możemy się nauczyć od Księdza  Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Ks. prof. dr hab. Romanowi Sieroniowi, za wygłoszony referat pt. „Środowisko pedagogiczne pomocą w osiągnięciu świętości w życiu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Prof. dr hab. Robertowi Wiszniowskiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, za wygłoszony referat pt. „Kardynał Stefan Wyszyński w Naszej Świadomości”. Ks. mgr Stanisławowi Bastrzykowi, za wygłoszony referat pt. „Posługa Duszpastersko – Społeczna Błogosławionego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na terenie Diecezji Sandomierskiej, w latach 1957 – 1979 oraz Jego osobiste relacje z duchowieństwem tej wspólnoty”.

Bardzo dziękuję dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, pani Annie Karasińskiej, wraz z całym zespołem, za przygotowanie konferencji. Dziękuję ks. kan. Szczepanowi Janasowi – dziekanowi Dekanatu Staszowskiego, za patronat i cenne uwagi związane z organizacją konferencji. Dziękuję panu dr. Kazimierzowi Sztabie za bardzo duże zaangażowanie i pomoc w organizacji dzisiejszego wydarzenia. Serdecznie pozdrawiam studentów z różnych ośrodków akademickich, wiem, że również uczestniczą w naszym wideospotkaniu. Kończąc bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji, niech Błogosławiony ks. kardynał Stefan Wyszyński będzie naszym aniołem stróżem, niech ma nas w swojej opiece. Mam nadzieję, że epidemia koronawirusa wkrótce ustąpi – do zobaczenia na Święcie Patrona Szkoły. Dziękuję”.

Opracował: Jan Mazanka

www.staszowski.eu