Strona główna POWIATY mielecki Pomoc dla Mieleckich Przedsiębiorców

Pomoc dla Mieleckich Przedsiębiorców

Podczas ostatniej XX sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 24 kwietnia 2020 r., na wniosek Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego, przyjęte zostały trzy uchwały, na mocy których mieleccy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dodatkowych form wsparcia w związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii.

Przedstawiamy główne założenia tych uchwał  – kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z proponowanych rozwiązań. Podjęte uchwały są aktami prawa miejscowego w związku z tym wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwały te podlegają badaniu i analizie przez organ nadzoru jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa, która ma na to 30 dni. Jeżeli treść uchwał nie zostanie zakwestionowana przez RIO  staną się one obowiązujące.

Wtedy na stronie internetowej miasta dostępne będą wzory druków, oświadczeń, wniosków i formularzy jakie trzeba będzie złożyć ubiegając się o poszczególne rodzaje wsparcia.

Dokumenty te będzie można wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Mielcu lub umieścić w skrzynce korespondencyjnej przy wejściu do Urzędu Miejskiego a także będzie można przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP  .

Według uchwał podjętych na sesji rady miejskiej mieleccy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o:

 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19, a których nie dotyczą zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 3.Ulgę dotyczącą należności pieniężnych dla Gminy Miejskiej Mielec lub jej jednostek organizacyjnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę, lub użytkowanie przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 ***

1.Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19, prowadzący działalność:

 • polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu (PKD 56.10.A)
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z)
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0)
 • związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z)
 • związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD.56.30)
 • związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z)
 • związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z)
 • usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
 • związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93.0), w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness
 • związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Za pogorszenie płynności finansowej, uznaje się spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 polegający na spadku sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

lub

 • nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

***

2.Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości za 2020 rok wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 odbywa się w następujący sposób:

1) terminy płatności rat podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej:

 1. a) przypadające na dzień 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
 2. b) przypadające na dzień 15 czerwca 2020 r. przedłuża do dnia 30 września 2020 r.

2) termin płatności rat podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypadający na dzień 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność innego rodzaju niż określona we właściwej uchwale Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Za pogorszenie płynności finansowej uznaje się spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 polegający na sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych    2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

lub

2) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

***

3.Ulgi dotyczące należności pieniężnych dla Gminy Miejskiej Mielec lub jej jednostek organizacyjnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę, lub użytkowanie przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, to kolejna forma wsparcia mieleckich przedsiębiorców. 

Należności te mogą być:

 • umarzane,
 • terminy ich spłaty mogą zostać odroczone
 • płatność tych należności może zostać rozłożona na raty.

Uprawnionymi do skorzystania z ulg są podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19.

Uprawnienie do skorzystania z ulg przysługuje także podmiotom, które na skutek okoliczności związanych z epidemią zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej.

Należności umarza się w całości w przypadku podmiotów będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność:

 • polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu (PKD 56.10.A)
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z)
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0)
 • związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z)
 • związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD.56.30)
 • związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z)
 • związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z)
 • usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
 • związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93.0), w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness
 • związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

W przypadku przedsiębiorców prowadzących inne rodzaje działalności należności pieniężne podlegają umorzeniu w wysokości:

50% należności – w sytuacji, gdy ich miesięczne przychody spadły co najmniej 15%, ale nie więcej niż 50% w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia złożenia oświadczenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

 • 100% należności – w sytuacji, gdy ich miesięczne przychody spadły o więcej niż 50 % w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych , przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia złożenia oświadczenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Umorzeniu podlegają należności pieniężne w kwocie netto (bez podatku VAT).

Ze względu na ważny interes podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, spłata całości lub części należności pieniężne może być rozłożona na raty lub termin płatności należności może być odroczony.

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych będzie musiał zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy wraz ze wskazaniem adresu miejsca zamieszkania lub siedziby,

2) treść żądania,

3) w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty –   wskazanie terminów spłat oraz ilości rat,

4) opis poniesionych negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID – 19 wraz ze wskazaniem dokumentacji stanowiącej potwierdzenie tego faktu,

5) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Do wniosku trzeba będzie załączyć dokumentację potwierdzającą sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o przyznanie ulgi oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, są uprawnieni:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec – w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce organizacyjnej, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 2.600,00 zł netto.

2) Prezydent Miasta Mielca – w odniesieniu do pozostałych należności.

***

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego będą mogły ubiegać się o:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Zwolnienie dotyczy:

1) organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz

2) podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1,

– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Za pogorszenie płynności finansowej uznaje się zmniejszenie przychodów z tej działalności nie mniej niż o 20 %, obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu  1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Organizacje pożytku publicznego również mogą skorzystać z ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Gminie Miejskiej Mielec lub jej jednostkom organizacyjnym

www.mielec.pl