Strona główna POWIATY mielecki Podsumowanie szkoleń w zakresie gospodarowania zielenią w miastach

Podsumowanie szkoleń w zakresie gospodarowania zielenią w miastach

Udział pracowników samorządowych z Gminy Miejskiej Mielec w „Programie kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”, okazał się interesującym i ciekawym doświadczeniem zawodowym. Nawiązały się cenne kontakty zawodowe z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz innymi Gminami Miejskimi o podobnym charakterze i wielkości miasta, jakim jest Mielec. Gmina Miejska Mielec przystąpiła do programu, zachęcona przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów dofinansowaniem na wykonanie małej realizacji. Założenie łąki kwietnej na tym terenie było społeczną inicjatywą zainicjowaną przez Radne Rady Miejskiej. Mając na uwadze zrealizowanie tego pomysłu, szukaliśmy możliwości dofinansowania z różnych źródeł. Założenie łąki kwietnej w pobliżu ścieżek rowerowych i dość ruchliwych dróg było realizacją pilotażową ze szczególnym udziałem społecznym, mimo że w latach 2019-2020 zostały założone łąki kwietne na nowo wybudowanym parku na dawnym wysypisku śmieci. Jednak łąki pierwotnie założone miały inny charakter. Pierwsza z nich była założona na zrekultywowanej czaszy wysypiska, wraz z trawnikami na skarpach czaszy, które z czasem zamieniły się w trawniki ekstensywne, posiadały domieszkę roślin kwitnących. Łąka na wysypisku wysiana była  następującymi gatunkami: złocienie, pszonak, wrotycz i inne składowe łąki. Druga łąka była założona poniżej czaszy wysypiska na płaskim terenie z zastosowaniem gatunków kwitnących, takich jak złocienie, maki, chabry, marchew zwyczajna, gorczyca, komonica zwyczajna, cieciorka pstra, wrotycz, krwawnik, łubin trwały. Łąka pilotażowa przy ulicach miejskich o dużej intensywności użytkowania, powstała jako mała realizacja błękitno-zielonej infrastruktury programu kaskadowych szkoleń.  W toku realizacji odbyło się za pośrednictwem przekazu internetowego „on line” pięć sesji szkoleniowych w terminach kolejno: 01.10.2021r., 05.10.2021r., 12.10.2021r., 29.11.2021r., 21.03.2022r., 05.05.2022r. Ostatnia sesja VI była wyjazdowa.

Na pierwszej sesji zapoznaliśmy się z trenerem nadzorującym małą realizację , Panem Pawłem Szewczykiem – Zastępcą Prezydenta Miasta Zduńska Wola.  Omówiono propozycję Gminy Miejskiej Mielec małej realizacji –założenia łąki kwietnej wraz z trawnikami, na obszarze działki nr ew. 2901, Obr.2-Osiedle, zlokalizowanej
w obrębie ulic: Władysława Jagiellończyka, ul. Kusocińskiego.  Podczas pierwszej konferencji ustalono program działań. Omówiono lokalizację przyszłej łąki i przyczyny dla których zdecydowano się na realizację takiego przedsięwzięcia. Na kolejnej konferencji, omawiano ostateczny zakres przedmiotu zamówienia, ustalano kosztorys szacunkowy na kwotę ponad 40 000,00 zł, środki kwalifikowane w kwocie 10 000,00 zł, obejmujące założenie planowanej łąki kwietnej wraz z przygotowaniem gruntu na pow. 300m2.. Podczas  trzeciej sesji poruszono sprawę społecznego udziału i sposób zaangażowania mieszkańców w tworzenie małej realizacji zielono-błękitnej infrastruktury. W konferencji brali udział eksperci, udzielający porad i wskazówek odnośnie zakładania łąk kwietnych z udziałem społeczeństwa zaangażowanego w ich zakładanie. Ustalono, że dla udokumentowania udziału społecznego należy zorganizować spotkanie informacyjne z mieszkańcami miasta Mielca na temat znaczenia i potrzeby zakładania łąk kwietnych w miastach, z rejestracją fotograficzną  przebiegu wydarzenia. Dowód na udział społeczny w projekt był warunkiem uzyskania grantu. Omówiono również kwestie formalne związane z podpisaniem umowy z Wykonawcą, ogłoszeniem postępowania ofertowego na założenie łąki kwietnej i trawników w celu wyłonienia Wykonawcy. Odbiór techniczny wykonanych prac odbył się po pierwszych wschodach wysianych nasion mieszanek łąkowych i trawnika. Przygotowanie gruntu nastąpiło w miesiącu grudniu 2021roku, natomiast wysiew w miesiącu marcu 2022roku z udziałem społecznym podczas warsztatów łąkowych przygotowanych przez Wykonawcę – Pana Karola Podymę Łąki kwietne, wybranego
w wyniku zapytania ofertowego za najniższą cenę spośród złożonych ofert: 37 870,04 zł brutto. Wartość  Pierwsza część dotycząca przygotowania gruntu była zrealizowana, kwota ponad 20 000,00 zł  zapłacona w 2021r. Druga część, czyli założenie łąki wraz z przyległymi trawnikami, wysiew  nasion z udziałem społecznym i  przeprowadzonymi warsztatami łąkowymi  miały miejsce wiosną  2022r w kwocie ponad 17 000,00 zł.  Podczas warsztatów omówiono znaczenie łąk kwietnych w ekosystemie miejskim, a uczestnicy warsztatów brali udział w fizycznym wysiewie łąki. Mieszkańcy z zaciekawieniem obserwują wzrost, rozwój założenia. Docierają do nas pozytywne opinie na temat samej łąki. Szkolenia, które odbyliśmy było interesującym doświadczeniem, aczkolwiek długotrwałym, w wyniku którego mamy wiedzę nie tylko na temat zakładania łąk kwietnych,
o sposobie zorganizowania udziału społecznego w szerszym zakresie skali miasta. Podjęte działania  jak najbardziej mają sens. Planujemy w przyszłości  kontynuację zakładania łąk na kolejnych terenach zieleni miejskiej w miarę  możliwości posiadania środków finansowych przeznaczonych na inwestowanie w błękitno-zieloną infrastrukturę.

mielec.pl