Strona główna POWIATY Ogłoszenie: XIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

Ogłoszenie: XIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 grudnia 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 210/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 211/19,
c) ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Staszów – projekt nr 205/19,
d) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców – Grupa 5,6,7,8,9 na terenie gminy Staszów – projekt nr 207/19,
e) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców – Grupa 2 gmina Staszów: dla miejscowości: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica – Kolonia, Smerdyna – projekt nr 208/19,
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – projekt nr 209/19,
g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 203/19,
h) ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 204/19,
i) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 202/19.
5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów:
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;
– przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie;
– stanowisko Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie;
– dyskusja nad projektem budżetu;
– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 201/19.
6. Wolne wnioski w tym:
– informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 10.12.2019 r. do 24.12.2019 r.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

www.staszow.pl