Strona główna POWIATY Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne w Nowej...

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne w Nowej Dębie

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Nowa Dęba – miasto  Nowa Dęba, składającej się z działek:  nr ewid. 410 o pow. 0,2738 ha, nr ewid. 221/11 o pow. 0,0031 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  200 000 zł + 23% podatku VAT.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Nowa Dęba i posiada urządzoną księgę wieczystą.

Dla działki nr 410 prowadzona jest księga wieczysta Nr TB1T/00073701/7.

Dla działki nr 221/11 prowadzona jest księga wieczysta Nr TB1T/00036155/3.

W/w księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.  Nieruchomość jest zabudowana budynkiem byłej wymiennikowni oraz budynkiem garażowym (dawna kotłownia). Zgodnie z ustalonymi warunkami zabudowy nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest obciążona.

Przetarg odbędzie się 21 maja 2020 roku  o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 15 maja 2020 roku.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Burmistrza
mgr Leszek Mirowski
Z-ca Burmistrza

Nowa Dęba, 14 kwietnia 2020 r.

www.nowadeba.pl