Strona główna POWIATY Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
 2. polityki społecznej,
 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 4. turystyki i krajoznawstwa.

§1.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

1. Konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

 

 1. obszar – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – 20 tys. zł;

zadania preferowane:

 1. organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba;
 2. organizacja wydarzeń kulturalnych i wspieranie publikacji poświęconych w szczególności wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy.

 

 1. obszar – polityka społeczna – 15 tys. zł;

zadania preferowane:

– działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i aktywizująca seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba;

       – działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych;

– działania na rzecz rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

 

 1.  obszar – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  7 tys. zł;

 zadania preferowane:

– organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba,

 

 1. obszar – turystyka i krajoznawstwo – 2 tys. zł;

zadania preferowane:

– rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba.

§ 2.

Terminy składania ofert i  realizacji zadania

 

 1. Termin składania wniosków –  do 5 marca 2020 r. do godz. 15.30 . Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

 1. Miejsce składania oferty – Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 20 dni roboczych od upływu terminu złożenia ofert.

 

 1. Termin realizacji zadań – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

 

 1.  Koszty kwalifikowane z dotacji  zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca realizacji zadania

§ 3.

Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie ze swoim statutem są uprawnione do realizacji zadań z danego zakresu. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

 

 1. Adresatami zadań są mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba.

 

 1. Zasady przyznania dotacji zawarte są w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania i w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

 

 1. Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 1. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Oferenta nie mniej niż 10 % wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego i/lub rzeczowego).

 

 1. Do oferty zgłaszanej do konkursu należy dołączyć załączniki, spełniające kryterium ważności, tj.

1) W przypadku rejestracji w innej ewidencji niż KRS – wyciąg z ewidencji nieprowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;

2) W przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż KRS – dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

3) Statut;

4) Oświadczenie, że osoby zatrudnione i mające kontakt z dziećmi i małoletnimi nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (na terenie całej Polski).

5) Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w realizacji zadania zawierającego klauzulę o zgodzie na udostępnienie danych i wizerunków Urzędowi Miasta i Gminy Nowa Dęba na działania związane z promocją realizowaną w ramach projektu.

 

 1. Oferta oraz inne dokumenty  wymagające podpisów ze strony podmiotu, powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji podmiotu:

1) W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny i z podaniem funkcji;

2) W przypadku składania kserokopii (na każdym etapie zlecenia zadania), każda strona musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem podpisem oraz datą potwierdzenia zgodności dokumentu;

3) Terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez zarząd główny);

4) W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo – wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

 

 1. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę na poszczególne zadanie wymienione w ogłoszeniu.

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.

 

 1. Realizacja wszystkich kosztów winna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami księgowymi.

 

 1. Płatnicy VAT kalkulują i rozliczają zadanie w kwotach netto.

 1. Dotacje nie będą udzielane na:

1) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa) , utrzymanie i wyposażenie biura (np. opłaty czynszowe, abonamenty, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz komputery, telefony, faksy, itp.) niezwiązane z wykonaniem zleconego zadania publicznego.

    2) remonty i prace budowlane,

    3) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku i sprawozdania;
4) zadania i zakupy inwestycyjne,
5) pokrycie deficytu przedsięwzięć zrealizowanych w latach poprzednich,
6) udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym,
7) wyjazdy zagraniczne,
8) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
9) działalność polityczną, wyznaniową itp.

10) koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego z wyłączeniem subkonta utworzonego na potrzeby obsługi bankowej dotacji,

           11) finansowanie działalności oferenta nie związanej z realizacją zadania,

           12) podatków od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług

           13) zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,

           14) zakupu środków trwałych,

           15) amortyzacji,

           16) leasingu,

           17) rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

           18) odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

           19) kosztów procesów sądowych,

           20) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

           21) zakupu napojów alkoholowych,

           22) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej.

 1. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń:
 • Faktury wewnętrzne,
 • Paragony,
 • Bilety komunikacji miejskiej oraz bilety wstępu. W celu rozliczenia tych wydatków należy przedstawić fakturę/rachunek.
 • Koszt delegacji osoby zatrudnionej na umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 

 1. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Aby koszty mogły być uznane za  kwalifikowane:

1) muszą stanowić koszty rzeczywiście niezbędne do zrealizowania projektu,

2) muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem  rzeczowym i finansowym.

 

 1. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym jest wydruk/potwierdzenie przelewu bankowego z konta oferenta wskazanego do obsługi zadania.

 

§ 4.

Warunki realizacji zadania

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową w zakresie opisanym w ofercie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykazać i wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.
 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 3. W przypadku wykazywania wkładu własnego w formie pracy wolontariusza, oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz ze sprawozdaniem końcowym porozumienia/umowy wolontariackiej oraz oświadczeń rozliczających pracę wolontariuszy.
 4. Wszystkie płatności rozliczane z dotacji muszą być bezwzględnie zrealizowane w okresie realizacji zadania, przy czym dla wydatków z dotacji kwalifikowalność będzie określona szczegółowo w zawartej umowie (od dnia podpisania umowy do końca realizacji zadania).
 5. Umowy cywilno-prawne zawarte z osobami zatrudnionymi przy realizacji projektu powinny mieć wyspecyfikowany zakres zadań, wysokość stawki godzinowej (min. 17 zł/godz.) ilość godzin jakie osoba musi przepracować oraz wysokość wynagrodzenia.
 6. Rozliczenie własnego wkładu finansowego lub pozafinansowego musi być potwierdzone stosownymi dokumentami oraz realizowane proporcjonalnie do realizacji całego zadania i środków dotacji.
 7. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% wartości danej pozycji kosztorysu.
 8. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, plakatach, poprzez media, na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę, baner oraz przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Nowa Dęba. Na wszystkich materiałach powinien być zamieszczony herb Gminy Nowa Dęba oraz w informacja  „Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Nowa Dęba”.
 9. Koszty związane z wyjazdami uczestników zadania mogą być rozliczane:
 • na podstawie faktur wystawionych przez przewoźnika, z którym została zawarta stosowna umowa. Faktura zawiera takie elementy jak: trasa, ilość przejechanych kilometrów, stawkę za kilometr,
 • na podstawie załączonych biletów PKS lub PKP,
 • delegacją służbową na samochód prywatny użyty do celów służbowych, kwotą w wysokości maksymalnie 0,70 zł/km. Delegacje mogą być wystawione jedynie na osoby, z którymi zawarto umowę o pracę lub umowę/porozumienie wolontariackie.
 1. Zwracane są jedynie koszty transportu. Koszty ryczałtu i diet pozostają po stronie organizacji pozarządowej.
 2. Wszyscy beneficjenci końcowi muszą być objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (element oceny formalnej).
 3. Środki przyznanej dotacji będą przekazywane zgodnie z zawartą umową w sprawie realizacji zadania publicznego.

 

§ 5.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, zgodnie trybem postępowania zawartym w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert oraz przedstawi propozycję wyboru Oferenta realizującego zadanie wraz z kwotą dotacji w terminie do 5 dni roboczych od daty końcowego posiedzenia Komisji Konkursowej;

 

3. W pierwszej kolejności dokonywana jest ocena formalna zgodnie z Kartą oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3.

 

4. Oferta musi spełniać wymogi formalne. Oceniane są poniższe elementy:

1) poprawność złożonej oferty;

2) zgodność budżetu z ogłoszeniem;

3) załączniki (o ile dotyczy).

 

5.  Po ocenie formalnej możliwe jest uzupełnienie ofert, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:

1) uzupełnienie brakujących podpisów pod ofertą w przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

2) złożenie podpisu pod załącznikami do oferty przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań finansowych majątkowych o ile takie będą złożone zgodnie z wymaganiami konkursu,

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

4) uzupełnienie oferty o brakujące załączniki, o ile będą wymagane w ogłoszeniu.

 

6. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania pocztą elektroniczną).

 

7. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi trzy dni od otrzymania wezwania.

 

8. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną zaopiniowane przez Komisję negatywnie.

 

9. Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia. Oceniane są poniższe elementy oferty:

  1)  jakość przygotowanego projektu:

2) budżet projektu;

3) doświadczenie i zasoby;

4) celowość projektu.
10. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji zgodnie z Kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 4.

 

11. Ostatecznego wyboru oferentów i realizowanych zadań wraz z określeniem kwoty dotacji dokonuje Burmistrz.

 

12. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

13. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji na dane zadanie oferent zostanie poinformowany na piśmie.

 

§6.

Zrealizowane przez Gminę Nowa Dęba zadania publiczne tego samego typu w roku 2019

 

 1. Na realizację zadania publicznego z obszaru –  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego:
 • Kołu Gospodyń Wiejskich w Jadachach „Jagodzianki”– na zadanie – „Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba (wycieczka rowerowa)” przyznano dotację w wysokości 1 000 zł.
 • Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy na zadanie „Patriotyczny Piknik Rodzinny” przyznano dotację w wysokości – 3 250 zł.
 • Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie – „XVI Zeszyt historyczny” przyznano dotację w wysokości 3 000 zł.
 • Kołu Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli – na zadanie – „Jesienne Spotkania Pokoleń” przyznano dotację w wysokości 1 500 zł.
 • Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie – „Moja Mała Ojczyzna” przyznano dotację w wysokości 3 250 zł.
 • Nowodębskiemu Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – na zadanie – „Majówka przy Zybury- trzy godzinki dla rodzinki” – „Rodzinkowo, zdrowo i sportowo” przyznano dotację w wysokości 3 250 zł.
 • Stowarzyszeniu Poręba – na zadanie – „Cykl 8 spotkań/wykładów o sztuce współczesnej połączonych z prezentacją prac artysty/artystów oraz udziałem w realizacji i prezentacji filmu „Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa” będącego częścią działań artystyczno-edukacyjno-kulturalnych” przyznano dotację w wysokości 1 500 zł.
 • Stowarzyszeniu Veritas et Bonum – na zadanie– „Piknik rodzinny” przyznano dotację w wysokości 3250 zł.

 

2. Na realizację zadania publicznego z obszaru – polityki społecznej:

 • Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowa – na zadanie – „Sprawni i aktywni”  przyznano dotację w wysokości 3 760 zł
 • Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na zadanie – „Dzień Seniora” przyznano dotację w wysokości 3 310zł
 • Nowodębskiemu Kołu Diabetyków – na zadanie – „Edukacja i profilaktyka, integracja i wypoczynek” przyznano dotację w wysokości 2 720 zł
 • Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie – „Aktywni 50+” przyznano dotację w wysokości 5 210 zł.

 

 

3. Na realizację zadania publicznego z obszaru –  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 • Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowa – na zadanie – „Łączy nas taniec”  przyznano dotację w wysokości 1 100 zł.
 • Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalne na zadanie – „XX Biegi Uliczne” przyznano dotację w wysokości 2 500 zł.
 • KS Cygany – na zadanie – „Zawody sportowe wakacje 2019” przyznano dotację w wysokości 2 200 zł.
 • PZW – na zadanie – „Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba” przyznano dotację w wysokości 1 200 zł.

 

4. Na realizację zadania publicznego z obszaru – turystyka i krajoznawstwo:

 • Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalne – na zadanie – „Rajd pieszy ścieżką dydaktyczną Rozalin oraz impreza na orientację” przyznano dotację w wysokości 1 000 zł.
 • Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie– „Rodzinny Rajd Rowerowy” przyznano dotację w wysokości 1 000 zł.

§ 7.

Informacje dodatkowe

1) Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Maryla Siudem.

2) Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy lub BIP/konkursy dotacyjne.

3) Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.

4) Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje, nazwę zadania i wysokość przyznanych kwot dotacji na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

www.nowadeba.pl