Strona główna POWIATY mielecki Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym w Mielcu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Porządku. Podsumowana została działalność poszczególnych służb w okresie letnim „Bezpieczne Lato 2019” oraz oceniono stan przygotowań do „Akcji Zima”.

Wchodzące w skład Komisji służby przedstawiły raporty z wykonania przyjętych do realizacji zadań w okresie letnim. Nie stwierdzono rażących zagrożeń bezpieczeństwa
w okresie letnim. Podejmowane przez nie działania wysoko ocenił Starosta Mielecki.
Sporo uwagi poświęcono przygotowaniom do nadchodzącego okresu zimowego, tym bardziej, że prognozy długoterminowe zapowiadają długa i mroźną zimę. Najwięcej pracy w tym okresie maja służby porządkowe oraz te, które statutowo zajmują się pomocą bezdomnym.

Corocznie w związku z porą zimową i prawdopodobieństwem wystąpienia anomalii pogodowych tj. mróz lub obfite opady śniegu Komenda Powiatowa Policji w Mielcu opracowuje plan wzmożonych działań prewencyjnych pomocowych wobec osób bezdomnych i samotnych, celem wyeliminowania ich zamarznięcia.

Działania Policji w tym zakresie mają mieć na celu przede wszystkim zapobieganie, aby takie zdarzenia jak zamarznięcie wyeliminować, a każdy, kto potrzebuje pomocy, stosowna pomoc otrzymał Do działań interwencyjno-pomocowych Komenda Powiatowa Policji w Mielcu stara się zaangażować inne służby i instytucje, które są powołane do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz niesienia im pomocy. Policja powiadamia ośrodki pomocy społecznej oraz placówki które zobowiązane są do podejmowania działań o charakterze opiekuńczym interwencyjnym i wspierającym o ujawnionych osobach, które z racji swojego wieku ułomności, samotności niezdarności bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnie ofiara zgonu wskutek wychłodzenia organizmu.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi w Mielcu przy ul. Sandomierskiej 19

Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn. Jest to całodobowy pobyt wraz z wyżywieniem,

 Mieleckiego W chwili obecnej Gmina Miejska Mielec kończy rozbudowę Schroniska o dodatkowe stale miejsca, budowę noclegowni wraz
z pomieszczeniem przeznaczonym na ogrzewalnię, tak aby każdy potrzebujący mógł spędzić noc w bezpiecznych i godnych warunkach.

Na terenie Powiatu Mieleckiego znajduje się 118 km dróg będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do ich obsługi w okresie zimowym zadysponowano 8 piaskarek, tyle samo pługów jednostronnych, 4 ciągniki
z rozsypywarką, 2 ładowarki i 2 wirniki. Do zbliżającego się okresu zimowego zabezpieczono 2450 ton soli, 6200 ton piasku i 886 ton kruszywa łamanego.

dostępem do sanitariatów i cieplej bieżącej wody, możliwością wymiany odzieży
i sezonowego obuwia oraz zabezpieczeniem w leki doraźnej pomocy dla osób długotrwale bezdomnych, nie posiadających wystarczających do samodzielnego życia środków finansowych.
Towarzystwo posiada 21 stałych miejsc i tylko w okresie zimowym, w czasie panujących nocą niskich temperatur przyjmuje dodatkowo 4-5 osób na interwencyjny nocleg na materacu w pomieszczeniu przeznaczonym na jadalnię.
Obecnie w Schronisku przebywa 20 osób w tym 6 osób z ościennych GOPS-ów Powiatu

Pozostałe drogi, będące w gestii Powiatowego Zarządu Dróg to łącznie 440 kilometrów.
Z tej ilości 315 kilometrów w okresie zimowym obsługiwać będzie służba drogowa PZD. Za zimowe utrzymanie pozostałych dróg odpowiadać będą gospodarze gmin: Radomyśla Wielkiego, Borowej i Przecławia.

Swoją gotowość do Akcji Zima zgłosiły również pozostałe służby, wśród nich Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu. Jak co roku zadeklarowały one pełna gotowość posiadanego na stanie sprzętu, który używany będzie w zależności od zaistniałych na drogach okoliczności wymagających ich reagowania.

mp
www.powiat-mielecki.pl