Strona główna POWIATY O Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy

O Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy

22 lutego, w sali konferencyjnej tutejszego magistratu odbyło się, drugie w tym roku, spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prelegentem spotkania był burmistrz Staszowa – Leszek Kopeć, który opowiadał o zmianach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów.

Na początek – burmistrz – wyjaśnił obecnym znaczenie tego dokumentu dla gospodarki przestrzennej naszego miasta i gminy oraz dlaczego zaistniała konieczność podjęcia prac w tym temacie, które po dwóch latach dobiegają końca.

Studium jest dokumentem o charakterze ramowym i ogólnym, który będzie miał wpływ na kierunki rozwoju miasta i gminy. Jak ma wyglądać Studium oraz sposób prowadzenia pracy nad jego uchwaleniem precyzuje ustawa. Burmistrz dokładnie omówił wszystkie te aspekty.

Włodarz przedstawił również najważniejsze zagrożenia oraz uwagi mieszkańców, które towarzyszyły pracom nad „Studium …”. Wśród obszarów, które wywoływały największe emocje społeczne, są tereny prywatne przy ul. Solidarności, na Osiedlu Wschód. Obszar ten posłużył burmistrzowi jako przykład tego, że samorząd w planowaniu przestrzennym powinien uwzględniać także zdanie właścicieli prywatnych gruntów i liczyć się z możliwością wypłaty ewentualnych odszkodowań.

Rozwój miasta i gminy Staszów jest wprost uzależniony od liczby mieszkańców, a tym samym od terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – mówił burmistrz – Według przeprowadzonych badań, miasto potrzebuje około dwóch tysięcy mieszkań. Samorząd Staszowa planuje budowę trzech bloków, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – co zmniejszy popyt o niespełna dziesięć procent.

Dlatego w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się lokalizacja nowego osiedla, które przeznaczone będzie pod budownictwo wielorodzinne na zasadach komercyjnych.

Będzie się ono znajdować w zachodniej części miasta, pomiędzy ul. Krakowską, a obwodnicą. Burmistrz przedstawił również przesłanki, którymi się kierowano przy wyborze tej lokalizacji. Obszar przeznaczony pod nowe osiedle jest większy od powierzchni Osiedla Wschód.

Burmistrz – Leszek Kopeć w swojej wypowiedzi dużo miejsca poświęcił planom budowy Intermodalnego Portu Przeładunkowego z wykorzystaniem infrastruktury Linii Hutniczo – Siarkowej oraz szerokiego toru w Grzybowie. Inwestycja ta jest już uwzględniona w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i docelowo ma kosztować około dwustu milionów złotych. Będą tu przeładowywane towary importowane z Chin oraz te eksportowane z Europy do Azji. Burmistrz zaprezentował również plany lokalizacji stref inwestycyjnych „B” i „C”, które będą skomunikowane z portem przeładunkowym.

Na zakończenie wykładu burmistrz opowiedział o planach samorządu adresowanych do osób starszych. Z wielkim entuzjazmem obecni przyjęli stworzenia Domu Seniora na Osiedlu Wschód, w dawnej wymiennikowni ciepła, należącej do ZEC. Pieniądze na ten cel zostaną pozyskane z funduszy UE.

staszow.pl