Strona główna POWIATY O ryzyku powodziowym

O ryzyku powodziowym

W związku z aktualnie realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu pn. ,,Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, w dniu 19 maja br. odbyła się pierwsza wideokonferencja, podczas której przekazano podstawowe informacje dotyczące projektu, w szczególności formy i zakresu współpracy Wód Polskich z samorządami na terenie których potencjalnie może dojść do powodzi.

Z powiatu staszowskiego w wideokonferencji udział wzięli: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura oraz inspektor Andrzej Sałata, a także przedstawiciele samorządów miejsko-gminnych i gminnych z terenu ziemi staszowskiej, jak również z terenu województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zapraszając samorządy do współpracy, poinformowali o aktualnym stanie realizacji projektu, a także jego głównych założeniach w zakresie: odniesienia aktualnie tworzonego planu do I cyklu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, harmonogramu projektu i wariantów planistycznych, analizy stopnia realizacji celów szczegółowych oraz typów działań ograniczających ryzyko powodziowe.

Aktualnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowuje ankietę do wypełnienia przez samorządy, co pozwoli na identyfikację obecnie występujących problemów i zagrożeń powodziowych, a także zaplanowanie działań minimalizujących ryzyko wystąpienia powodzi oraz minimalizację ewentualnych jej skutków.

Opracował: Jan Mazanka

www.staszowski.eu