Strona główna POWIATY Nowe stawki opłat za odpady – od 1 maja 2020

Nowe stawki opłat za odpady – od 1 maja 2020

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Staszów

W związku z uchwałą Nr XXII/231/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 marca 2020 rokuuchwałą Nr XXII/232/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 marca 2020 roku oraz uchwałą Nr XXII/233/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 marca 2020 roku informujemy, że z dniem 1 maja ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Staszów.

Stawki opłat od dnia 01 maja 2020 roku
– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny na terenie miasta Staszowa, wynosi 21,00 zł miesięcznie za mieszkańca.


– w przypadku posiadania na nieruchomości kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł miesięcznie za mieszkańca.

– stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na terenie miasta Staszowa, wynosi 63,00 zł miesięcznie za mieszkańca.


– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny na terenie wiejskim gminy Staszów, wynosi 17,00 zł miesięcznie za mieszkańca.
– w przypadku posiadania na nieruchomości kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł miesięcznie za mieszkańca.
– stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na terenie wiejskim gminy Staszowa, wynosi 51,00 zł za mieszkańca.


Informacja o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady


Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że Rada Miejska w Staszowie w dniu 12 marca podjęła uchwałę Nr XXII/232/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w utworzonym przez siebie kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej obowiązywać będzie od dnia 01 maja 2020 roku i wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.


Warunkiem częściowego zwolnienia wyżej wymienionej opłaty jest zaznaczenie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie przydomowego kompostownika i uwzględnienie przysługującego zwolnienia.


Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.) tj.:
• kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
• kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.


UWAGA!
Posiadanie przydomowego kompostownika spełniającego ww. wymogi i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niespełniania przez niego wymogów bądź niekompostowania w nim bioodpadów Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 15 864 83 22 lub w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

www.staszow.pl