Strona główna POWIATY Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

OPIS USŁUGI:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

FORMA ZAPISU:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 15 644 55 88
oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy
lub poprzez obywatelski@powiat.sandomierz.pl

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod podanym numerem do zapisów.

www.koprzywnica.eu