Strona główna POWIATY Niech ta woda zdrowia doda

Niech ta woda zdrowia doda

Trwa drugi etap przebudowy stacji uzdatniania głębinowego ujęcia wody, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie.

Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych z komorą zasuw, montaż wież strippingowych (napowietrzających) z armaturą i rurociągami, instalowanie filtrów węglowych do oczyszczania powietrza oraz montaż pomp odwadniających – to wszystko składa się na całość zadania „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”. Inwestycja ma chronić ujęcie wody przed skutkami zmian klimatu, zagrożeniami naturalnymi, pokłosiem poważnych awarii. Ma też zwiększyć pewność dostarczania dobrej jakości wody pitnej dla całej gminy Nowa Dęba, poprzez oczyszczenie wydobywanych wód głębinowych ze związków chemicznych.

Jak mówi Antoni Kapusta, prezes PGKiM, działania prowadzone przez spółkę są pracami ochronnymi, pilnymi, a przede wszystkim niezbędnymi do zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody. – Montaż wież strippingowych umożliwi skuteczne czyszczenie wód ze związków chemicznych, nawet w skrajnym przypadku. Natomiast zbiorniki retencyjne, w sytuacji kryzysowej, zabezpieczą co najmniej na czas jednej doby całą gminę w wodę pitną – wyjaśnia prezes.

Wartość drugiego etapu zadania to koszt 3 mln 38 tys. 842 zł netto. Projekt jest stuprocentowo finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”. Wykonawcą jest INTEGRAL Sp. z o.o.

W 2008 r. badania jakości wód podziemnych wykazały, że w studniach usytuowanych na trasie spływu wód do ujęcia występuje zanieczyszczenie wody substancjami organicznymi (związki trichloroeten i tetrachloroeten), w ilościach przekraczających dopuszczalne stężenia dla wody pitnej. W dalszym ciągu nie wyjaśniono przyczyn zanieczyszczenia złoża wodonośnego i nie wskazano winnego. Pierwotnie sprawa ta prowadzona była przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, lecz w wyniku sporów prawnych, została przekazana zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Staroście Tarnobrzeskiemu, jako właściwemu organowi w sprawie wydania decyzji o przywróceniu środowiska.

Niezależnie od tego, PGKiM stara się z niwelować ten problem. W 2013 r. ruszył z modernizacją stacji uzdatniania wody oraz rozbudową i modernizacją sieci na terenie gminy, za ponad 10 mln zł, z czego ponad 6 mln zł dofinansowania pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.W 2018 r. rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków. Mimo tych wielomilionowych inwestycji, aby zapewnić zaopatrzenie miasta i gminy w wodę o odpowiedniej jakości, PGKiM zmuszone jest do nieustającego monitorowania jakości spływającej wody oraz prowadzenia niezbędnych działań naprawczych, m.in. eksploatacji zbudowanych w celach ochronnych barier hydrogeologicznych. Koszty tych zadań kształtują się na poziomie 250 tys. zł rocznie. Prowadzona do końca 2022 r. inwestycja ma zakończyć te utrudnienia i sprawić, że żadne związki chemiczne nie pogorszą jakości nowodębskiej wody.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obejmującą wydobycie wód podziemnych, uzdatnianie wody, przesył, dystrybucję i sprzedaż do odbiorców indywidualnych, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym, podmiotom gospodarczym, jednostkom publicznym. System zaopatrzenia w wodę miasta oraz gminy oparty jest na ujęciu wód podziemnych czwartorzędowych.

 

www.nowadeba.pl