Strona główna POWIATY Nabór uzupełniający do projektu „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola”

Nabór uzupełniający do projektu „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola”

Prezydent Miasta Stalowej Woli informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) w godzinach od 7.30 do 15.00 w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9 pok. 6 będą przyjmowane wnioski mieszkańców zainteresowanych montażem na własnej posesji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii:

· instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne,

· instalacja solarna do podgrzewania cieplej wody użytkowej.

UWAGA: Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski, które nie wymagają uzupełnień. Nabór prowadzony jest w związku ze zwolnieniem się jednego miejsca na montaż instalacji w ramach projektu. W przypadku wpłynięcia większej ilości wniosków zostaną one umieszczone na liście rezerwowej.

Z uwagi na zapisy nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2021 poz. 610), wprowadzone ustawą z dnia 27 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 467) w przypadku osoby, która zawrze umowę na montaż instalacji po dacie 31 marca 2022 r. będzie ona rozliczała wytworzoną energię na „nowych zasadach”.

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja – fotowoltaika – w przypadku chęci montażu instalacji fotowoltaicznej

2. Deklaracja – solary – w przypadku chęci montażu instalacji solarnej

3. Dokument potwierdzający własność budynku (akt notarialny, księga wieczysta, inny – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

4. Aktualny wyrys z mapy zasadniczej (opiniodawczej) dotyczący działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, wydany przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem deklaracji,

5. Aktualny skrócony wypis z rejestru gruntów i budynków dotyczący działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, wydany przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem deklaracji,

6. Upoważnienie współwłaścicieli – w przypadku nieruchomości, której współwłaścicielem jest kilka osób,

7. Oświadczenie RODO,

8. Tabela „Dane prosumenta” – tylko w przypadku osób ubiegających się o montaż instalacji fotowoltaicznej,

9. Rachunek za prąd (wraz z danymi dotyczącymi zużycia i punktu poboru tj. licznika) – tylko w przypadku osób ubiegających się o montaż instalacji fotowoltaicznej,

10. Umowa kompleksowa na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej – tylko w przypadku osób ubiegających się o montaż instalacji fotowoltaicznej,

11. Oświadczenie dot. „Ubóstwa energetycznego” wraz z dokumentami potwierdzającymi dane kryterium – tylko w przypadku osób spełniających kryterium „Ubóstwa”,

12. oświadczenie w zakresie działalności gospodarczej – tylko w przypadku prowadzenia/zarejestrowania działalności gospodarczej na adresie na którym planowany jest montaż instalacji

13. Zdjęcie miejsca lub fasady budynku wykonane od strony południowej, gdzie Wnioskodawca planuje montaż instalacji.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą złożyć tylko JEDNĄ DEKLARACJĘ do wyboru: z zakresu instalacji solarnej lub z zakresu instalacji fotowoltaicznej. Zamontowane instalacje służyć będą wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski pomoc publiczna nie będzie występowała w sytuacji gdy:

• główna działalność beneficjenta (tj. mieszkańca wnioskującego o montaż instalacji) ma charakter niegospodarczy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej),

• energia ze źródeł OZE będzie zużywana na potrzeby własne tj. maksymalnie 20% ilości wytworzonej energii w danej instalacji nie jest zużywane przez podmiot na potrzeby własne,

• rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię prosumenta.

· Nie ma przy tym znaczenia czy rozliczanie energii będzie ilościowe (net-metering), czy finansowe (net – biling).

W przypadku, gdy dom jest podpięty do sieci ciepłowniczej (nie posiada lokalnego źródła ciepła w postaci własnego kotła), mieszkaniec może wybrać tylko montaż instalacji fotowoltaicznej, która posłuży mu do wspomagania zasilania elektrycznych urządzeń domowych. Nie będzie możliwa zmiana źródła ciepła ze względu na montaż instalacji OZE.

Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie do 70% kosztów kwalifikowalnych netto. Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie będą musieli pokryć wkład własny w wysokości min. 30% kosztu całkowitego. Podatek VAT pokrywa Gmina Stalowa Wola.

Właściciele gospodarstw zobowiązują się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości (np. dachu), w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat po jego zakończeniu. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Stalowa Wola. Instalacje przez cały okres trwałości projektu tj. 5 lat zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie wszystkich przedstawionych poniżej warunków przez właścicieli domostw:

· złożenie przez Mieszkańca będącego właścicielem budynku mieszkalnego prawidłowo wypełnionej deklaracji dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji paneli fotowoltaicznych w określonym w niniejszym regulaminie terminie,

· uregulowany stan prawny nieruchomości na której jest położony budynek,

· brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i innych opłat,

· wyrażenie zgody na użyczenie nieruchomości na cele projektu poprzez podpisanie umowy użyczenia (w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę),

· lokalizacja budynku mieszkalnego objętego wnioskowaną instalacją na terenie Gminy Stalowa Wola,

· podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu,

· dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy należnego wkładu własnego mieszkańca,

· istnienie technicznych możliwości montażu instalacji. W przypadku braku możliwości wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej i tym samym projektu technicznego instalacji na budynku mieszkalnym, mieszkaniec nie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie.

Realizacja Projektu

termin realizacji projektu – do października 2023 r.

Kryteria wyboru

Przy tworzeniu listy Wnioskodawców będzie decydować kolejność wpływu deklaracji z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą posiadały osoby spełniające kryterium „Ubóstwa energetycznego”.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie naboru uzupełniającego. Gmina Stalowa Wola dopuszcza wprowadzenie zmian podczas realizacji projektu. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzupełniającego oraz realizacji projektu uzyskać można telefonicznie pod numerem tel. 576 212 200 lub mailowo pod adresem oze@stalowawola.pl

Pliki do pobrania

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie – tekst jednolity
2. Deklaracja – fotowoltaika
3. Deklaracja – solary
4. Rodo
5. Upoważnienie współwłaścicieli
6. 6. Tabela „Dane prosumenta”
7. Ubóstwo energetyczne
8. Oświadczenie działalność gospodarcza
9. Wzór umowy na montaż instalacji

stalowawola.pl