Strona główna POWIATY Nabór uzupełniający do projektu „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”

Nabór uzupełniający do projektu „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”

Nabór uzupełniający do projektu „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” dla budynków jednorodzinnych w zakresie gazowych kotłów kondensacyjnych c.o. oraz automatycznych kotły c.o. opalanych biomasą (kotły na pellet, zrębki drzewne).

W związku z rezygnacją kilku osób z udziału w projekcie, Gmina Stalowa Wola ogłasza nabór uzupełniający oraz nabór do listy rezerwowej w projekcie „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w projekcie jest:

 • lokalizacja nieruchomości na terenie Stalowej Woli,
 • uregulowany stan prawny obiektu,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań mieszkańca wobec Miasta (podatki, opłaty za śmieci),
 • brak możliwości podpięcia do sieci ciepłowniczej PEC.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby zgłaszające budynek, który ogrzewany jest za pomocą pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno). Warunkiem uzyskania dofinansowania do nowego źródła ciepła jest likwidacja starego, nieefektywnego źródła ciepła.

W projekcie nie mogą uczestniczyć Mieszkańcy, wykorzystujący do ogrzewania budynków ciepło z sieci ciepłowniczej oraz osoby posiadające jedynie stary kocioł gazowy. Stare kotły gazowe nie podlegają wymianie.

Ważne jest również, by w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła, w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie jego efektywności energetycznej (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne itp.).

Mieszkaniec, który posiada prawo do dysponowania budynkiem, w którym będzie wymieniany kocioł, aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, będzie musiał złożyć stosowną deklarację, przejść przez techniczną weryfikację budynku (koszt 90 zł za domek) i zlikwidować stare nieefektywne źródło ciepła.

Jeżeli Państwo zdecydujecie się na zgłoszenie do projektu, to będzie z Państwa strony koszt rzędu 90 zł, który nie będzie podlegał zwrotowi, również w sytuacji, gdybyście się Państwo nie zakwalifikowali do projektu np. ze względu na to, że warunki techniczne uniemożliwiałyby realizację projektu w Państwa nieruchomości.

W czasie weryfikacji będzie prowadzone doradztwo w zakresie doboru urządzeń, określone zostaną koszty niekwalifikowane i wykonana będzie dokumentacja fotograficzna.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Z uwagi na fakt, iż montaż kotłów gazowych może wymagać przeróbki instalacji gazowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę, w roku 2020 będą wykonywane niezbędne dokumentacje dla budynków, w których będzie wymiana kotłów gazowych, natomiast fizyczna wymiana kotłów nastąpi w 2020 – 2021 roku. Wymiana kotłów na biomasę (pellet) planowana jest na 2020 rok. Jednakże termin ten jest uzależniony od terminu rozstrzygnięcia przetargu.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Deklaracje dotyczące udziału w projekcie należy składać osobiście

od poniedziałku 30 grudnia 2019 r. do czwartku 9 stycznia 2020 r.

w godz. od 8.00 – 15.00 pod adresem:

Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 9, pokój nr 20

tel. 15-847-93-18, email: kotly@stalowawola.pl

Warunkiem udziału w projekcie jest opłacenie przez mieszkańca miasta zlecenia wykonania weryfikacji technicznej budynku, w którym docelowo wymienione zostanie źródło ciepła. Koszt wykonania weryfikacji technicznej budynku to 90 zł brutto – płatne na konto weryfikatora. Do przeprowadzenia weryfikacji technicznych budynków wybrana została firma: Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 48, 38-400 Krosno.

Do deklaracji uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy obowiązkowo załączyć następujące załączniki:

 1. zlecenie wykonania weryfikacji technicznej (Załącznik nr 5 do Regulaminu),
 2. potwierdzenie dokonania opłaty za weryfikację,
 3. podpisaną jednostronnie Umowę użyczenia miejsca na wykonanie instalacji w liczbie 2 egzemplarzy (Załącznik nr 2 do Regulaminu),
 4. do wglądu – dokument potwierdzający prawo własności lub do dysponowania budynkiem (np. akt notarialny, wypis rejestru gruntów lub wydruk z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – ekw.ms.gov.pl),
 5. w przypadku posiadacza zależnego (użytkownik, najemca, dzierżawca, itp.) – oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) – do wglądu oraz oryginał zgody właściciela lub administratora budynku na realizację zadania (Załącznik nr 4 do Regulaminu),
 6. w przypadku osób spełniających kryterium ubóstwa energetycznego (społeczno-ekonomicznego) na potwierdzenie spełnienia tego kryterium mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginał przynajmniej jednego z poniższych dokumentów:
 7. dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub osób otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup – decyzja administracyjna przyznająca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem na zakup opału na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) lub dodatek energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) albo decyzja administracyjna przyznająca pomoc w postaci opału na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
 8. dla osób z niepełnosprawnością – aktualne jedno z następujących orzeczeń:
 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy,
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KRUS,
 1. dla osób z zaburzeniami psychicznymi – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie,
 2. dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych – decyzja administracyjna przyznająca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.),
 3. dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci – decyzja administracyjna przyznająca zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) lub karta dużej rodziny.

Udział w projekcie ma charakter dobrowolny, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

Aktualne pliki do pobrania:

O PROJEKCIE

Projekt „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach mieszkańcy Stalowej Woli mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w wysokości do 85%.

Po przystąpieniu do projektu, stalowowolanie będą mieli możliwość wymiany starych pieców na gazowe kotły c.o. – kondensacyjne, automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą. W czasie weryfikacji technicznej budynku eksperci doradzą, które źródło energii będzie najkorzystniejsze dla poszczególnych mieszkańców.

KOSZTY PROJEKTU

Możliwość dofinansowania wynosi do 85% inwestycji i to jest maksymalna dotacja jaka może być udzielona. Wkład własny mieszkańca to jest 15% wartości inwestycji oraz koszty poniesione z doliczeniem podatku VAT. W większości przypadków to będzie 8% stawka podatku VAT. Jeżeli nieruchomość przekracza 300 m2, wówczas liczony jest 23% VAT. Również w sytuacji kiedy w danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza mamy wyższą stawkę VAT-u. Koszty jakie mogą mieszkańcy jeszcze ponosić, to koszty niekwalifikowane, które będą związane z niezbędnymi przeróbkami dotyczącymi instalacji nowego źródła ciepła. Już na etapie weryfikacji nieruchomości będzie wykazane czy spełnia ona kryteria projektu.

Projekt wymiany źródeł ciepła jest projektem parasolowym, co oznacza, że to Miasto bierze na siebie ciężar jego przygotowania, wdrożenia i utrzymania. Miasto pozyskuje dofinansowanie, organizuje przetarg na wykonanie instalacji, zapewnia inspektorów nadzoru przy montażu i jest właścicielem instalacji przez 5 lat od zakończenia projektu. Przez ten okres mieszkańcy będą musieli w ramach trwałości projektu ubezpieczyć instalację i utrzymywać ją w należytym stanie. Po zakończeniu projektu zostanie ona przekazana nieodpłatnie właścicielom nieruchomości.

www.stalowawola.pl