Strona główna POWIATY Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr LI/418/2022 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

           Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 17.05.2022 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: gmina@nowadeba.pl,
    w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
    ul. Rzeszowska 3, 29-460 Nowa Dęba, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
  3. bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone
w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Burmistrz
Wiesław Ordon

nowadeba.pl