Strona główna POWIATY Na temat sytuacji dzieci specjalnej troski

Na temat sytuacji dzieci specjalnej troski

W konferencji zorganizowanej w dniu 3 marca br., przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, udział wzięli: kierownicy, pracownicy socjalni i asystenci rodzin z Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, dyrektor Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu oraz pracownicy PCPR w Staszowie.

W spotkaniu, uczestniczyli także zaproszeni goście: starosta staszowski Józef Żółciak, prezes Sądu Rejonowego w Staszowie Łukasz Stępień i dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach Anna Sokołowska-Smołkowska. W programie posiedzenia znalazły się tematy dotyczące: ▪ współpracy asystenta Ośrodka Pomocy Społecznej z rodziną biologiczną, ▪ sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, ▪ umieszczania osób w Domach Pomocy Społecznej bez ich zgody, ▪ postępowań adopcyjnych w stosunku do małoletnich.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek, która powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek konferencji. Następnie starosta staszowski Józef Żółciak, podziękował wszystkim pracownikom służb za sumienne wykonywanie niełatwych obowiązków na rzecz dzieci w pieczy zastępczej.
Pierwszy temat konferencji, omówiony przez dyr. Annę Ogórek, dotyczył głównych założeń współpracy asystenta rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej z rodziną biologiczną dziecka, umieszczonego w pieczy zastępczej. Uczestników spotkania zapoznano także z sytuacją rodzin zastępczych z terenu powiatu staszowskiego. Następnie prezes Sądu Rejonowego w Staszowie Łukasz Stępień, zapoznał zebranych z postępowaniami dotyczącymi: sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz umieszczania osób w DPS bez ich zgody. Z kolei dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach Anna Sokołowska-Smołkowska, omówiła procedury jakie muszą przejść kandydaci na rodziców adopcyjnych oraz zasady współpracy z rodzinami zastępczymi, w których przebywają małoletnie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
W dyskusji, uczestnicy konferencji chętnie dzielili się swoimi własnymi doświadczeniami, jak również zadawali pytania, w większości dotyczące prawnych aspektów poruszanych problemów.

Tekst: Anna Ogórek
Foto: Jan Mazanka

www.staszowski.eu