Strona główna POWIATY Milion dla „Jutrzenek”

Milion dla „Jutrzenek”

Aż 100 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi otrzyma profesjonalną pomoc. Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Jutrzenka” w Staszowie otrzymała ponad 900 tysięcy złotych dofinansowanie na realizację projektu „W rodzinie siła”. Przedsięwzięcie obejmie działaniem świetlice „Jutrzenki” z terenu gminy Staszów. Początek już w lipcu.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 007 910,00 złotych, z czego kwota pozyskanego dofinansowania to 932 310,00 zł. Program „W rodzinie siła” rozpocznie się już w lipcu tego roku. Jego realizacja potrwa do października 2022 roku. Projekt obejmie swoim działaniem aż dziesięć z trzynastu świetlic z terenu gminy Staszów. Realizowany będzie on w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wsparcia dla 100 rodzin z terenu gminy Staszów, które mierzą się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc uwzględni ich indywidualne potrzeby. Rodzice, którzy są adresatami projektu, będą mieli szansę na spotkania z psychologiem, wzięcie udziału w szkoleniach z kompetencji rodzicielskich, czy też w treningu umiejętności ekonomicznych. Zadania projektu obejmą również specjalistyczne poradnictwo, zajęcia rodzinne i spotkania integracyjne. Także dla wychowanków placówki i jej filii zaplanowano szereg działań rozwijających kluczowe umiejętności. Podopieczni skorzystają między innymi z zajęć poprawiających sprawność fizyczną, indywidualnych zajęć z języka angielskiego oraz z warsztatów programowania. Na najmłodszych czekają również wyjazdy kulturalne i wyprawy w teren w ramach kształcenia metodą harcerską. Wychowankowie otrzymają możliwość wsparcia psychologa i socjoterapeuty.

Projekt „W rodzinie siła” to korzyści nie tylko dla „Jutrzenek” działających na terenie gminy Staszów, ale przede wszystkim dla jej wychowanków. Działania w ramach przedsięwzięcia uatrakcyjnią ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Wsparcie, którym objęci zostaną rodzice, to szansa rozwijania ich rodzicielskich umiejętności oraz poprawa rodzinnych relacji. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie świetlic, niezbędne do jego realizacji.

Pandemia z jaką przyszło nam się obecnie zmierzyć, to na pewno bardzo trudna sytuacja dla wielu rodzin. Pojawiły się nowe wyzwania i nowe problemy związane z nauką zdalną oraz izolacją- mówi Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć. -Jestem przekonany, że projekt realizowany w gminie Staszów pn. „W rodzinie siła” będzie ogromnym wsparciem nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców- dodaje włodarz.

Projekt realizowany przez „Jutrzenki” pn. „W rodzinie siła” dofinansowany jest w ramach osi 9- Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

www.staszow.pl