Strona główna POWIATY „Latarnicy w akcji” w Środowiskowym Domu Samopomocy

„Latarnicy w akcji” w Środowiskowym Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie został uczestnikiem projektu „Latarnicy w akcji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt „Latarnicy w akcji” to jedna z największych w kraju inicjatyw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych. Fundamenty merytoryczne projektu zbudowane są z doświadczeń, dorobku metodycznego oraz potencjału organizacyjnego wypracowanego w ramach projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.

Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczaniem kompetencji cyfrowych zajmują się odpowiednio przeszkoleni edukatorzy cyfrowi tzw. LATARNICY POLSKI CYFROWEJ.

Podopieczni ŚDS biorący udział w projekcie nabywają umiejętności wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych oraz zasobów Internetu w celu poprawy funkcjonowania w życiu codziennym. Dzięki prowadzonym zajęciom uczą się jak skutecznie korzystać z usług publicznych on-line.

Osoby niepełnosprawne mogą również kontaktować się z różnymi ludźmi na licznych forach, przede wszystkim z osobami będącymi w podobnych sytuacjach zdrowotnych, dzięki czemu nie czują się samotne. Kontakt z innymi ludźmi umożliwia wymianę doświadczeń życiowych. Nabycie nowych umiejętności cyfrowych jest bardzo ważnym elementem w procesie terapeutycznym podopiecznych ŚDS. Świadomość uczestników, że potrafią samodzielnie załatwić wiele spraw on-line, stabilizuje ich stan psychiczny.

Cykl szkoleń prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Staszowie ma przede wszystkim na celu zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnością oraz rozwijanie ich zaradności życiowej.

staszow.pl