Strona główna POWIATY Kwalifikacje wstępne 25 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”

Kwalifikacje wstępne 25 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”

Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza na kwalifikacje wstępne 25. konkursu piosenki „Wygraj Sukces”, które odbędą się 29 kwietnia o godz. 10:00 w Porcie Kultury przy ul. Portowej 24 w Sandomierzu (próby od godz. 08:30). Trzymamy kciuki za młodych wokalistów!

***

REGULAMIN DO POBRANIA

25. Konkursu Piosenki  WYGRAJ SUKCES

Patronat:
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

Organizatorzy:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
STUDIO PRO-MEDIA W TARNOBRZEGU

Cele konkursu:
Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów

Uczestnicy:
I kategoria – soliści urodzeni w latach (2013-2010)
II kategoria – soliści urodzeni w latach (2009-2007)
III kategoria – soliści urodzeni w latach (2006-2004)
IV kategoria – soliści urodzeni w latach (2003-2001)

Warunki udziału w Konkursie
Przygotowanie 2 piosenek w języku polskim:
– obowiązkowej – wybranej z dotychczasowych 25 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach.
– dowolnej – może to być utwór autorski, klasyka polskiej piosenki, itp., lub piosenka z „Wygraj Sukces”
Akompaniament: półplayback nagrany na płytę w standardzie
CD-AUDIO, plik mp3 wysokiej jakości
, akompaniator, zespół muzyczny do 4 osób lub zespół wokalny do 4 osób. Wyklucza się udział grup baletowych. Oczekujemy nowych interpretacji i opracowań. Zachęcamy
do przygotowania nowych opracowań muzycznych piosenki obowiązkowej. Archiwalne płyty (od 1 do 24) można zamówić korzystając z sklepu na stronie www.wygrajsukces.com.pl

Zgłoszenie do Konkursu
wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Formularz jest dostępny także na stronie: www.wygrajsukces.com.pl. Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 25 edycji, umieszczony we wkładce 25 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfrowej wersji płyty.
Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji wstępnych i regionalnych. Zgłoszenia na formularzu należy dokonać do 12 marca 2020 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.
Po 12 marca 2020 r.
 uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

1.   Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji wstępnych należy znaleźć na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.plod 30 marca 2020 r. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.

2.   Kwalifikacje wstępne odbędą się w dniach: 17-19, 23-28 kwietnia 2020 r. w kilkudziesięciu wybranych ośrodkach kultury na terenie całego kraju.

3.   Soliści w kwalifikacjach wstępnych wykonują 1 piosenkę wybraną przez siebie (obowiązkową lub dowolną).

4.   Komisję artystyczną kwalifikacji wstępnych powołują
ich organizatorzy. Organizatorzy kwalifikacji wstępnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.

II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE

1.   Laureaci kwalifikacji wstępnych wezmą udział w kwalifikacjach regionalnych w dniach: 18 maja – 15 czerwca 2020 r.

Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji regionalnych należy znaleźć od 12 maja 2020 r. na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.

2.   Soliści w kwalifikacjach regionalnych prezentują 2 piosenki (obowiązkową i dowolną).

III ETAP KONKURSU – PÓŁFINAŁ I FINAŁ 

1.   Laureaci kwalifikacji regionalnych wezmą udział w III etapie Konkursu w dniach: 24-26 września 2020 r.

2. Uczestnicy potwierdzają swój udział do 4 września 2020 r., uzupełniając kartę akredytacyjną na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl
(do uzupełnienia karty niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty i login).

3.   Solista III etapu konkursu wykonujący piosenkę z podkładem muzycznym (półplayback) musi  przesłać półplayback
w formacie mp 3  na muzyka@wygrajsukces.com.pl
Organizator dopuszcza możliwość zakwalifikowania uczestnika bezpośrednio do finału z konkursu internetowego. Szczegóły konkursu na stronie internetowej www.wygrajsukces.com.pl

4.   Półfinał i finał konkursu odbędą się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Tarnobrzegu.

5.   Solista wykonuje 1 piosenkę wskazaną przez komisję artystyczną kwalifikacji regionalnych.

III ETAP KONKURSU – PROGRAM

Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
24  września 2020 r. (czwartek)
próby dla solistów w kat. I, II, III i IV

25  września 2020 r. (piątek)
przesłuchania półfinałowe – soliści w kat. I, II, III, IV
(w późnych godzinach wieczornych ogłoszenie listy solistów zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych)

 26 września 2020 r. (sobota) – przesłuchania finałowe,
ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród 

Kryteria oceny i nagrody

1.   Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, należy zwrócić uwagę na zrozumienie tekstu
i świadomą jego interpretację, muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.

2.   Główną nagrodą 25 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł (brutto)
W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

3.   Nieodebrane nagrody mogą być wysłane na koszt nagrodzonego
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, którego należy dokonać do dnia 15 października 2020 r. Po tym terminie nagrody pozostaną do dyspozycji TDK.

Przepisy ogólne:

1.   W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji.

2.   Uczestnicy III etapu 25 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział w Finale 24 edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 24 edycji.

3.   Dopuszcza się możliwość zmiany repertuaru w kwalifikacjach wstępnych i regionalnych. Należy tego dokonać w dniu kwalifikacji bezpośrednio w wyznaczonym dla uczestnika ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje.

4.   Uczestnicy kwalifikacji wstępnych i regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu
i ubezpieczenia.

5.   We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

6.   We wszystkich etapach konkursu uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

7.   Uczestnicy III etapu 25 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, opiekun, akompaniator, członkowie zespołu muzycznego, chórku) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby oraz  koszty dojazdu i noclegów.  

8.   Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Szczegółowe informacje

Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)
tel. 15 822-74-97; 822-21-10 e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych uczestników 25. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tarnobrzeski  Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu  (39-400)  przy
ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK).

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia i rozliczenia 25. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich  danych osobowych/ uczestnika będącego pod Twoją opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO*(osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

5. Z racji możliwości wystawienia dokumentów księgowych takich jak np. faktury i rachunki,  w których zostaną zawarte informacje mogące być danymi osobowymi, Administrator danych (TDK) będzie musiał wypełnić zobowiązania ciążące na nim względem organów nadzorczych/kontrolnych, w tym zobowiązania podatkowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla przedmiotowego celu jest
art. 6, ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i w związku z ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz pozostałymi prawami.

6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym
do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK,  z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.   Dane osobowe zebrane na potrzeby:

a. realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania

b. rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane tak długo jak TDK będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres
5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

c. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń będą przetwarzane tak długo jak zezwalać będą na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w tychże przepisach).

8.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu
kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo:

a.    dostępu do treści danych,

b.    ich sprostowania,

c.     usunięcia,

d.    ograniczenia ich przetwarzania.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Sawki 2 w Warszawie.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu zawartego w pkt.3
i tym samym możliwości Twojego uczestnictwa w  25. Konkursie Piosenki WYGRAJ SUKCES.

11. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Szczegółowe informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury – Dział Ruchu Amatorskiego
Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)
tel. 15 822-74-97; 822-21-10 w. 24
e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

www.sandomierz.pl