Strona główna POWIATY Kwalifikacja wojskowa 2022

Kwalifikacja wojskowa 2022

Prezydent Miasta Stalowej Woli informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa podkarpackiego, kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta Stalowa Wola zostanie przeprowadzona w następujących dniach kwietnia:

Mężczyźni:

06-08.04.2022 r.
11-15.04.2022 r.
19-22.04.2022 r.

Kobiety:10.05.2022 r.

Kwalifikacja wojskowa to przedsięwzięcie realizowane w ramach współdziałania administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Przeprowadza się ją w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii zdrowia), założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenia osób stawiających się do kwalifikacji do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2003 oraz roczników starszych (1998-2002), którzy nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony, jak również kobiety wytypowane przez WKU w Nisku.

W 2022 r. siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Stalowej Woli, obejmującej swoim zasięgiem działania cały powiat stalowowolski, jest budynek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli, ul.  Okulickiego 83.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Prezydenta Miasta Stalowej Woli imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z  konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania  informują m. in. obwieszczenia wojewody.

Dokumenty jakie należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • aktualną dokumentację medyczną,  jeżeli osoba wezwana się leczy u  lekarzy specjalistów (np. okulista, ortopeda itp.)
  • aktualną fotografię o wym. 3×4 cm bez nakrycia głowy
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli osoba wzywana, z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie Prezydenta Miasta najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i  podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie.

Sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej prowadzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, pokój 15 na parterze oraz pod numerem telefonu: 15/ 643 34 88, w godzinach 7:30-15:30.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez policję, może być nałożona kara administracyjna w postaci grzywny lub kara ograniczenia wolności – zgodnie z art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

stalowawola.pl