Strona główna POWIATY Konwent wójtów i burmistrzów: Kto może skorzystać ze wsparcia PFRON

Konwent wójtów i burmistrzów: Kto może skorzystać ze wsparcia PFRON

Program ten działa w kilku obszarach. Obszar A to zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W ramach tego obszaru z pieniędzy PFRON dofinansowane są projekty dotyczące likwidacji barier architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – dzięki czemu zapewniona zostanie dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Jego adresatami są: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Obszar B zajmuje się likwidacją barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Z tej części pomocy mogą skorzystać gminy, powiaty oraz podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Dzięki Obszarowi C można tworzyć spółdzielnie socjalne osób prawnych. O taką pomoc do PRFON mogą zgłaszać się gminy, powiaty i organizacje pozarządowe. Realizatorzy tego programu mogą starać się o kwotę do  34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni dla osoby niepełnosprawnej.

Obszar D zapewnia likwidację barier transportowych. Adresatami wsparcia są: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Obszar E obejmuje dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Z tego obszaru mogą skorzystać gminy, powiaty i organizacje pozarządowe.

Obszar F skupia się na tworzeniu warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałaniu degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej, zaś Obszar G to skierowanie do powiatów dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jak zapewnił Maciej Szymański, na realizację działań wyrównujących różnice między regionami w 2020 roku zaplanowano w budżecie Funduszu 102 mln zł. Jest to 178,95 % kwoty przewidzianej na realizację programu w poprzednim  roku.

Prócz prezentacji programu Maciej Szymański odpowiedział na wiele pytań dotyczących konkretnych propozycji działań m. in. na terenie gmin Nowa Dęba i Baranów Sandomierski.

www.tarnobrzeski.pl