Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Konkurs Ofert Turystyka 2020 i Konkurs Ofert Mecenat Kultury 2020

Konkurs Ofert Turystyka 2020 i Konkurs Ofert Mecenat Kultury 2020

  1. KONKURS OFERT TURYSTYKA 2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2020 roku.

Priorytety na 2020 rok zostały określone zgodnie z Programem współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Są związane z modernizacja i podnoszeniem atrakcyjności już istniejących atrakcji turystycznych oraz tworzeniem, rozwojem i promocją produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Szlaku Architektury Drewnianej, szlaku obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, szlaku kulinarnego „Podkarpackie Smaki” i turystyki religijnej, a także turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu ekoturystyki i enoturystyki.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), których działalność w sferze turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych.

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2020 roku wynosi 250 000 zł.

Termin składania ofert mija 26 lutego br.

Więcej informacji na stronie BIP Województwa Podkarpackiego:

http://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/turystyka/4951-konkurs-ofert-2020-turystyka

  1. KONKURS OFERT MECENAT KULTURY 2020

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2020 r. Celem zadań konkursowych jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego regionu oraz poszerzenie kompetencji twórczych i kulturowych mieszkańców województwa. Przedmiotem zadania jest dowolna forma wypowiedzi kulturalnej.

Wkład własny dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie przekracza 10 000 zł nie jest wymagany, w przypadku gdy przekracza 10 000 zł, wkład musi stanowić co najmniej 10% wartości dotacji. Jednocześnie informujemy, że w konkursie obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań z wykonania zadania.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia konkursu, Regulamin konkursu oraz wzór oferty, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kultura – Mecenat kulturalny: http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, ul. Lubelska 4, pok. 107, tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub adres e-mail: mecenat@podkarpackie.pl.

Termin składania ofert mija 28 lutego br.

www.tarnobrzeg.pl