Strona główna POWIATY Inwestycyjne podsumowanie roku w Gminie Baranów Sandomierski

Inwestycyjne podsumowanie roku w Gminie Baranów Sandomierski

Nowy Rok to czas nowych wyzwań i zadań, które czekają Gminę, aby poprawić jakość życia naszych mieszkańców. Wkraczając w 2020 rok, należy podsumować dotychczasowe działania, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku kalendarzowym. Inicjatywy podejmowane na terenie naszej Gminy, usprawniły życie mieszkańców jak i osób ją odwiedzających oraz przyczyniły się do poprawy infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Istotną cechą  samorządu gminy jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Od umiejętności zagospodarowania zasobami i od tego jak gmina będzie wykorzystywać swoje szanse zależy jej rozwój. Modernizacja infrastruktury, w kontekście poprawy warunków pracy i życia staje się podstawą funkcjonowania gospodarki.

Należy podkreślić, że w 2019 roku Gmina Baranów Sandomierski uchwaliła największy budżet w jej historii. Na inwestycje przeznaczono rekordową kwotę 37 milionów złotych. Poprzez zaplanowanie odpowiedniej kwoty na inwestycje, Gmina zrealizowała wiele zadań, które ułatwiły wszystkim funkcjonowanie.   Wśród największych inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie gminy Baranów Sandomierski w 2019 roku była realizacja projektu na kwotę 50 mln zł, obejmującego budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej na długości 60 km w miejscowościach: Wola Baranowska, Dymitrów Mały, Baranów Sandomierski, Skopanie oraz Knapy. W ramach zadania przebudowana i rozbudowana została także oczyszczalnia w Baranowie Sandomierskim. Inwestycja ta, przyczyniła się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także zwiększyła sprawność i niezawodność oczyszczalni oraz poprawiła komfort samej eksploatacji. Aby życie stało się łatwiejsze dla jej mieszkańców, zrealizowane w roku ubiegłym inwestycje przyczyniły się do rozwoju gospodarczego.

Drogi są ważnym elementem systemu komunikacji wewnątrz Gminy. Sieć dróg jest zróżnicowana pod względem długości i nawierzchni, co wynika z uwarunkowań geograficznych regionu. W Gminie Baranów Sandomierski zrealizowano wiele inwestycji drogowych, które przyczyniły się do poprawy mobilności jej mieszkańców. A więc, należy zaznaczyć, iż w przeciągu minionego roku kalendarzowego wykonano łącznie ok. 2 km nowych nawierzchni asfaltowych w tym:

Drogi asfaltowe – długość  1,6 km w miejscowościach: Durdy, Ślęzaki, Wola Baranowska, Knapy, Suchorzów oraz Dąbrowica. Realizacja zadania w ramach budżetu gminy i wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Nawierzchnie asfaltowe dróg wraz z infrastrukturą (tj. chodniki)– łączna długość 330 mb w centrum Baranowa Sandomierskiego tj. ulica Langiewicza i Młynowa. Realizacja zadania w ramach przebudowy sieci dróg układu komunikacyjnego centrum miasta Baranów Sandomierski na kwotę 362 850 zł, w tym uzyskano 290 280zł z Funduszu Dróg Samorządowych

Należy także wspomnieć o inwestycjach z budżetu Gminy na  drogi kamieniste, które ze względu na swoją strukturę, zapewniają sprawność poruszania w ruchu drogowym. Drogi kamieniste na terenie Gminy zostały zrealizowane w ramach: budżetu gminy – długość  1100m w miejscowościach: Ślęzaki i Skopanie, z środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych– długość 600 m, droga łącząca miejscowość Marki – Ślęzaki. Wartość inwestycji 69 007,00 zł z czego w ramach Funduszu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych przyznano kwotę dofinansowania 52 953 zł. Warto zaznaczyć że w miejscowościach Durdy, Skopanie i Baranów Sandomierski zrealizowano inwestycje w postaci dróg kamienistych na długość 1300 m  z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 73 614,46 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt iż, w ubiegłym roku zrealizowano inwestycję dotyczącą ciągu pieszo rowerowego przy drodze wojewódzkiej, o długości 910 mb na odcinku od skrzyżowania ul. Międzywodzie do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 872 z drogą 985 w Baranowie Sandomierskim. Przypomnijmy, że obecnie trwają prace projektowe dotyczące dalszej budowy ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszego na odcinku od skrzyżowania w Woli Baranowskiej do końca zabudowy w miejscowości Knapy tj. ok. 2,5 km. Gmina wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w ramach posiadanych środków sukcesywnie realizuje budowę ciągów pieszo-rowerowych. W ostatnich latach udało się wybudować przeszło 2,5 km ścieżki pieszo-rowerowej  g wojewódzkich w Baranowie Sandomierskim. W ramach realizowanych działań dróg powiatowych w miejscowości Marki, została położona nawierzchnia asfaltowa wraz z chodnikiem o długość 600mb. Realizacja zadania na kwotę 589 692,25 zł  przez Powiat Tarnobrzeski.

Jednocześnie  należy uwzględnić, iż dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy zostały wybudowane chodniki  w miejscowościach Marki, Dąbrowica, Kaczaki o łącznej wartości 716 692,25 zł. Gmina Baranów Sandomierski przeznaczyła 200 000,00 zł z budżetu Gminy. Inwestycja zostaną sfinansowana z Funduszu Dróg oraz przez Starostwo Powiatowe o łącznej wysokości 516 692,25 zł.

Informujemy, że Gmina Baranów Sandomierski przeprowadza remonty cząstkowe oraz pokrywa koszty na bieżące i zimowe utrzymanie dróg na terenie całej Gminy. Dodajemy, że trwa remont ulicy Mieleckiej na kwotę blisko 50 tys. zł wraz z przebudową przepustów w miejscowości Dymitrów Duży. Realizacja zadania została pokryta z budżetu gminy.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Każdego roku na terenie Gminy Baranów Sandomierski powstaje nowe oświetlenie, a lampy uliczne systematycznie wymieniane są na energooszczędne. Dzięki temu jest nie tylko jaśniej, bezpieczniej, ale również oszczędniej i bardziej ekologicznie Na obszarze Gminy znajduje się 1364 opraw drogowych oraz 482 opraw oświetlenia parkowego. W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego, Gmina sukcesywnie wymienia oprawy oświetleniowe będące w złym stanie technicznym na nowe lampy typu LED. Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Gmina stara się modernizować infrastrukturę oświetleniową.

Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców jest istotnym elementem dla funkcjonowania samorządów, dlatego też Gmina stara się oprócz infrastruktury drogowej i oświetleniowej , realizować  zadania zapewniające poprawność działania wodociągów i kanalizacji. W ubiegłym roku kalendarzowym na terenie Gminy odnotowuje się  przebudowę odcinka sieci wodociągowej –ponad 300 m w miejscowości: Baranów Sandomierski ul. Kościuszki. Całość inwestycji wyniosła 316 860,00 zł. Realizacja całego przedsięwzięcia została wykonana w ramach środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych. Kolejnym zadaniem była rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wola Baranowska i Dąbrowica  (budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Spokojnej i ul. Sołtysiej w Woli Baranowskiej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w Dąbrowicy). Inwestycja zrealizowana ze środków budżetu gminy na kwotę 124 300,00 zł

Warto podkreślić, że na terenie miejscowości Dymitrów Duży przeprowadzono pracę w zakresie poprawy działania trzech zbiorników wodnych suma kosztów wynosiła 17780 zł.

Należy zaznaczyć, że w roku ubiegłym dla zapewnienia drożności rowów melioracji wodnej na  ich konserwację, Gmina przekazała środki w wysokości 15 tys. zł. do Gminnej Spółki Wodnej. Dokonano melioracji na rowach  w miejscowości Dąbrowica (rowy Studzieniec i Struga),Marki oraz Knapy, łączna długość ok. 6000m. Inwestycja została  dofinansowana w ramach Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego Tarnobrzeg. W Gminie Baranów Sandomierski jest ogółem 155,7 km rowów melioracyjnych, których utrzymywanie nadzoruje Gminna Spółka Wodna. Na konserwację, renowację i monitoring stanu rowów melioracyjnych są przeznaczane środki ze składek mieszkańców Gminy.

Rozwój kulturalny mieszkańców Baranowa Sandomierskiego jest istotnym elementem, bez którego ‘’małe ojczyzny’’ nie mogłyby istnieć, dlatego też realizacja zadań infrastruktury kulturalnej  ma na celu stworzenie warunków lokalowych do rozwoju działalności społeczno – kulturalnej na ternie Gminy. Przebudowa i wyposażenie budynków umożliwiła mieszkańcom miejscowości lepszy dostęp do usług społeczno-kulturalnych. W ciągu minionego roku, przeprowadzono wiele inwestycji, które umożliwiły rozwój kultury na terenie Gminy. Obiekty komunalne sukcesywnie zostają modernizowane w celu zmniejszenia kosztów utrzymania, poprawy estetyki i funkcjonalności użytkowania.  Należy wymienić że w kategorii Infrastruktura kulturalna, zostały przeprowadzone następujące inwestycje:

-Termomodernizacja budynku remizy w Knapach na kwotę 96 360,09 zł z tego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 51 tys. zł

Dom Kultury w Skopaniu– Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu (nagłośnienie i oświetlenie w Sali widowiskowej oraz zakup foteli do Sali widowiskowej). Koszt inwestycji 471 139,20 zł z tego dofinansowanie w ramach środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 298 742 zł.

Remiza w Dąbrowicy– zadanie rozpoczęte w roku 2019 na kwotę 1 205 400 zł, szacuje się że ukończenie zadania zostanie zrealizowane jesienią 2020 r.

-Budowa trybuny na stadionie Wisanu w miejscowości: Skopanie. Wartość całkowita zadania 320 011,00 zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowano 67 350,00 zł, w tym 100 tys. pomoc przyznana ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Przypominamy, że kolejnym etapem utworzenia Centrum jest trwająca modernizacja i rozbudowa obiektu hali sportowej w Skopaniu. Ogólna wartość zadania 3 675 609 zł z tego środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosiły 724 975,00 oraz w ramach RPO województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 mln zł.

Rok rocznie Gmina Baranów realizuje ministerialny program, który przyczynia się do budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Baranów Sandomierski. W roku 2019 strefy aktywności zostały utworzone w miejscowościach: Knapy, Durdy, Kaczaki, Suchorzów na łączną  wartość inwestycji 382 500 zł. W ramach inwestycji dofinansowanie na budowę OSA zostało przeznaczone 175,000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W celu kontynuacji zamierzeń inwestycyjnych konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina jest w trakcie realizacji wielu inwestycji:

-Ciąg pieszo rowerowy  w miejscowości Wola Baranowska przy drodze 872 w kierunku Durdów

-Droga w miejscowości Dąbrowica tzw. Zwałka. Droga łącząca miejscowość Dąbrowica z drogą krajową nr. 9.

-Przebudowa płyty Rynku w miejscowości Baranów Sandomierski

-Rozbudowa Przedszkola w miejscowości Wola Baranowska

-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Dymitrów Duży , Skopanie tzw. Gęsia Krzywda oraz ulica Średniówka w Woli Baranowskiej

Liczymy, że zeszłoroczne  inwestycje, które zostały zrealizowane w roku 2019 udogodniły życie mieszkańców naszej Gminy. Realizacja działań zostaje zaplanowana tak aby  wykonane inwestycje  powodowały zadowolenie u mieszkańców Gminy. Przed nami nowy rok, a w nim nowe wyzwania, liczymy, że zaplanowane inwestycje przyczynią się do rozwoju naszej Gminy.

www.baranowsandomierski.pl