Strona główna POWIATY Informacja ze Staszowa

Informacja ze Staszowa

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), wójt (burmistrz, prezydent miasta ) co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Kolejne przepisy przywołanej wyżej ustawy stanowią m.in., że w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami mieszkańców – co najmniej 50 osób.

Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Nadmienia się, że sesja Rady Miejskiej w Staszowie została zwołana na dzień 29 maja 2020 r., wobec czego przedmiotowe zgłoszenie winno być złożone w tut. Urzędzie w terminie do dnia 28 maja br.

Natomiast termin sesji Rady Miejskiej na której będzie rozpatrywany raport o stanie gminy zostanie ogłoszony w miesiącu czerwcu br.

Ponadto informuje się, że mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Leszek Kopeć


Formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Staszów (pdf.)

www.staszow.pl