Strona główna POWIATY Informacja Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

Informacja Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu informuję, iż w bieżącym roku Powiat Sandomierski otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego dotację celową na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych oraz zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z art.12 i 14 ustawy z dnia 28 września 199lr., o lasach/ Dz. U z 2020r., poz 6 z późń. zm./.

Zgodnie z §4 ust. 1 umowy, środki dotacji mogą być wykorzystane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020r.
W związku z tym, proszę o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości skorzystania z tej formy pomoc, w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy.
Podania należy składać do Starosty Sandomierskiego po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwego wójta, burmistrza.

DO POBRANIA PISMO

www.dwikozy.gmina.pl