Strona główna POWIATY Informacja o zawieszeniu terminów urzędowych w postępowaniach administracyjnych

Informacja o zawieszeniu terminów urzędowych w postępowaniach administracyjnych

Starosta Tarnobrzeski informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568), nastąpiły zmiany w działaniu Powiatu Tarnobrzeskiego, które mają bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki stron postępowań administracyjnych.

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r., w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, terminy wynikające z przepisów prawa administracyjnego nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu.

Dla stron postępowań oznacza to, że nie muszą podejmować żadnych czynności związanych z postępowaniem, w którym uczestniczą. Natomiast, dla organów administracji, oznacza to, że może dojść do przekroczenia terminów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie biegną terminy na wniesienie odwołania albo zażalenia.

Nie oznacza to, że we wszystkich postępowaniach będzie można zastosować wyżej wskazane zasady. Jeżeli niezałatwienie sprawy mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, organ może wezwać do dokonania określonej czynności. Oceny, czy zachodzą odpowiednie przesłanki do wezwania, dokonuje organ i wskazuje je w wezwaniu. Takich wezwań nie można zignorować!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie mają również zastosowania przepisy dotyczące bezczynności organów lub przewlekłego prowadzenia sprawy. Organy nie mają także obowiązku powiadamiać stron o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy.

Na podstawie art. 15 j, ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego (o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i 471), za rok 2020, wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Przykład 1

Strona otrzymała decyzję w dniu 3 kwietnia 2020 r., termin na złożenie odwołania to 14 dni, więc powinien upłynąć 17 kwietnia 2020 r. Ze względu na art. 15zzs termin ten w ogóle się nie rozpoczął, więc decyzja nie może zostać uznana za prawomocną. Rozpocznie się dopiero po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, np. 16 czerwca 2020 r., co oznacza, że termin na wniesienie odwołania upłynie dopiero 30 czerwca 2020 r.

Przykład 2

Strona otrzymała decyzję w dniu 26 marca 2020 r., termin na złożenie odwołania to 14 dni, więc powinien upłynąć 9 kwietnia 2020 r. Ze względu na art. 15zzs termin został zawieszony z dniem 1 kwietnia. Bieg terminu zostanie przywrócony dopiero po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, np. 16 czerwca 2020 r., co oznacza, że termin na wniesienie odwołania upłynie dopiero 23 czerwca 2020 r., bo 7 dni upłynęło przed zawieszeniem, a 7 dni po zawieszeniu.

www.tarnobrzeski.pl