Strona główna POWIATY Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2020 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży za 2019 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2020 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2020 roku- wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2020 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu:
73 9430 1016 2000 0185 2000 0001
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty: rodzaju alkoholu, miejsca sprzedaży (bar, sklep) oraz określenia raty,
której wpłata dotyczy. Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu,
bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.
UWAGA!
Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady wygaszenia zezwoleń w związku z niezłożeniem oświadczenia oraz niedokonaniem opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia: A. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku) pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia. Np. Przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A,B,C który nie złoży do 31 stycznia 2020 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca 2020 roku pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5% (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu – tzn. 157,50 zł
30% kwoty 2100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu –tzn. 630 zł.
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia. B. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, kolejnej raty, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust.5 będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia. Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej, określonej w art. 111 ust. 5. Np. Przedsiębiorca, sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych A,B,C który, nie zapłaci do 31 stycznia 2020 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2020 roku pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5% (oraz piwo)- tzn. 157, 50 zł
30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu – tzn. 157,50 zł
30% kwoty 2100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu – tzn. 630 zł.
W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu roczna oplata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń oblicza w sposób określony w art. 111 ust. 5 tzn. przy przekroczeniu wartości:
A. 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – roczną, opłatę wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
B. 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5%- 18% alkoholu – roczną, opłatę wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
C. 77.000 dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – roczną, opłatę wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeżeli przedsiębiorca , który przekroczył w 2019 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5 nie zapłaci do 31 stycznia 2020 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2020 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat. Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.
www.bojanow.pl